Hi !

This sctipt work with \insert{aaa.tex} but dont work with \insert aaa.tex


What I must do ?!

while(/^\\insert\{(.*?)(\.tex)?\}/){
   $pries=$`."\n";
   $nekeisk=$&;
   $vardas=$1;
   $po=$';
   $failiukas=$1.".tex";
     
   if(-e "$dir/$failiukas"){
                open (IN2,"<$failiukas") || die "negaliu atidaryti $failiukas failo.\n";
                $vidus=<IN2>;
                close IN2;
   
                $visas=$visas.$pries.$vidus."\n";
                $_=$po;
                print "Idetas failas $failiukas\n";
               }
   else{
      $visas=$visas.$pries.$failiukas."\n";
      $_=$po;
      print "$failiukas failas nerastas!!!!!!\n";
     }
                }
$visas=$visas.$_;
$_=$visas;
$visas = "";

try:

while(/^\\insert{?(.*?)(\.tex)?}?/){

you don't need to escpae the {} brackets with \