#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>


using namespace std; 

//Listans struktur
typedef struct lista{
  string namn;
  string ort;
  lista *next;
};

int main(){
  int antal = 0,antalspara=0,antallika=0,antalPerson=0;
  int langd;
  string namn, ort;
  bool bfinns;
  ifstream fil;
  string filnamn;
  //För första listan
  lista *afirst, *alast, *node, *itt;
  afirst = NULL;
  alast = NULL;
  //-----------------
  //För andra listan
  lista *ufirst, *ulast,*uitt;
  ufirst = NULL;
  ulast = NULL;


  cout<<"Vad heter filen: ";
  cin>>filnamn;

  fil.open(filnamn);
  if(fil.good() == false){
    cout<<"Filen gick ej att oppna";
    exit(EXIT_SUCCESS);
  }

  //Läser in alla namn till en lista
  while(fil.good()){
    node = new lista;
    node->next = NULL;
    getline(fil,node->namn);
    getline(fil,node->ort);
    langd = node->namn.length();
    if(langd == 0){
      break;
    }

    antalPerson++;
    if(afirst == NULL){
      afirst = node;
      alast = node;
    }
    else{
      alast->next = node;
      alast = node;
    }
  }  //Kollar efter unika namn med hjälp av en andra lista
  itt = afirst;
  while(itt != NULL){
    bfinns = false; 
    //kollar om namn finns i listan redan
    uitt = ufirst;
    while(uitt != NULL){
      if(uitt->namn.compare(itt->namn)==0 && uitt->ort.compare(itt->ort)==0){
        bfinns = true;
        break;
      }
      uitt = uitt->next;
    }

    //annars skriver den in namnet i listan
    if(bfinns == false){
      node = new lista;
      node->next = NULL;

      node->namn = itt->namn;
      node->ort = itt->ort;

      if(ufirst == NULL){
        ufirst = node;
        ulast = node;
        antal++; //När den skriver in i listan så plussar jag antal med 1 för då har vi fått en unik person
      }
      else{
        ulast->next = node;
        ulast = node;
        antal++; //När den skriver in i listan så plussar jag antal med 1 för då har vi fått en unik person
      }
    }
    itt = itt->next;
  }


  itt = afirst;
  while(itt != NULL){
    antallika = 0;
    uitt = afirst;
    while(uitt != NULL){
      if(uitt->namn.compare(itt->namn)==0 && uitt->ort.compare(itt->ort)==0){
        antallika++;
      }

      uitt = uitt->next;
    }

    if(antalspara<antallika){
      antalspara = antallika;
      namn = itt->namn;
      ort = itt->ort;
    }
    itt = itt->next;
  }


  cout<<"Antal olika personer "<<antal<<endl<<"Personen som uppkom mest: "<<namn<<" fran: "<<ort<<endl;
  cout<<"Han uppkom: "<<antalspara<<" ganger"<<endl;

  system("PAUSE");
  return 0;
}

Sorry, I can't read Swedish.

Be a part of the DaniWeb community

We're a friendly, industry-focused community of developers, IT pros, digital marketers, and technology enthusiasts meeting, learning, and sharing knowledge.