I want to read a bmp file in c.
i can read the header but now i need to see het photo.
the attachments is am exemple.

#include <stdio.h>


/* We moeten een apparte struct aanmaken voor de Magic Number, anders krijgen we een foutieve waarde hiervoor.*/

struct MagicNumber{
  unsigned char type[2];      //Magicnumber, gebruikt om de BMP file te identificeren. Meestal staat hier “BM”//
}BmpMN;

struct INFOHEADER{
  
  unsigned int sizeByte;      //De grootte van dit bestand, uitgedrukt in bytes.//
  unsigned short reserved1;    //Enkele gereserveerde bytes, deze mogen ingevuld worden door het programma dat de afbeelding aanmaakt//
  unsigned short reserved2;    //Enkele gereserveerde bytes, deze mogen ingevuld worden door het programma dat de afbeelding aanmaakt//
  unsigned int offsetbits;    //De offset:het begin adres van de byte waarop de bitmap data kan gevonden worden. Dit is meestal gelijk aan de grootte van de header+ palette//
  unsigned int sizeHeader;    //Grootte van de header(in dit geval 40 bytes)//
  int width;            //Breedte van de bitmap in pixels//
  int heigth;            //Hoogte van de bitmap in pixels//
  unsigned short planes;      //Het aantal kleurvlakken dat gebruikt werd, deze waarde staat op 1//
  unsigned short bitcount;    //Aantal bits per pixel (1 4 8 16 24 of 32)//
  unsigned int compression;    //Compressie methode (een getal tussen 0 en 5, meestal 0)//
  unsigned int sizeImage;      //Grootte van de bitmap image data in bytes//
  int xpelspermeter;        //Horizontale resolutie,in pixels per meter//
  int ypelspermeter;        //Verticale resolutie, in pixels per meter//
  unsigned int colorsused;    //Het aantal kleuren in de kleurenpalet. Indien hier 0 staat is het 2^n.//
  unsigned int colorsimportant;  //Het aantal belangrijke kleuren in het palet(meestal 0)//
  unsigned int palette1;      //Waarde van de kleur zwart in R-G-B//
  unsigned int palette2;      //Waarde van de kleur wit in R-G-B//
  
  
} BitmapInfoHeader; 


void leesBestand() {
  FILE *filepointer;
	int i=0;
	char foto[2000];//Pointer aanmaken van het type 'FILE'//
  char mode[]="rb";                  //Modus: w voor 'write', r voor 'read'//
  char INfile[]="C:\\x_2k.bmp";            //Bestandsnaam//
                          
  if ((filepointer = fopen(INfile, mode)) == NULL)  //Maak een pointer aan naar het bestand op de harde schijf //
  {
      printf("Cannot open %s file\n", INfile);  //Geef melding als pointer een NULL-return geeft//
      return 0;                  //Anders loopt het programma nog vast als er een foutieve bestandsnaam is ingevoerd//
  }
  else                        //Anders begin programma om header in te lezen//
  {
      printf("\n** READING FILE **\n");

      fread(&BmpMN,sizeof(BmpMN),1,filepointer);
      printf("Magic Number: %s\n",BmpMN.type);
    
      fread(&BitmapInfoHeader,sizeof(BitmapInfoHeader),1,filepointer);
      printf("Size in bytes: %d\n",BitmapInfoHeader.sizeByte);
      printf("Reserved bytes: %d %d\n",BitmapInfoHeader.reserved1,BitmapInfoHeader.reserved2);
      printf("Starting byte: %d\n",BitmapInfoHeader.offsetbits);
      printf("Size of header: %d\n",BitmapInfoHeader.sizeHeader);
      printf("Dimensions of bitmap: %d by %d\n",BitmapInfoHeader.width,BitmapInfoHeader.heigth);
      printf("Color planes: %d\n",BitmapInfoHeader.planes);
      printf("Bits per pixel: %d\n",BitmapInfoHeader.bitcount);
      printf("Compression type: %d\n",BitmapInfoHeader.compression);
      printf("Image content <in bytes>: %d\n",BitmapInfoHeader.sizeImage);
      printf("Horizontal resolution: %d\n",BitmapInfoHeader.xpelspermeter);
      printf("Vertical resolution: %d\n",BitmapInfoHeader.ypelspermeter);
      printf("Colors in palette: %d\n",BitmapInfoHeader.colorsused);
      printf("Important colors used: %d\n",BitmapInfoHeader.colorsimportant);
      printf("Palette: %x %x\n",BitmapInfoHeader.palette1,BitmapInfoHeader.palette2);
  }
                  
  fclose(filepointer); // sluit het bestand // 

	
	
	
	
	
 };

 

int main(void){printf("*****************************************************************\n");
printf("*Dit project is ontwikkeld door Jongen Joeri en Dewalque Michael*\n"); 
printf("*****************************************************************\n");


leesBestand();

  return 0; 
}

Ok, all you need is the use of a graphic library(i would suggest OpenGL) to render the pixels.

http://www.talisman.org/opengl-1.1/Reference/glDrawPixels.html

All you need is to render these pixels after reading it into a buffer.

fread(buff, 1, 800 * 600 * 3, fp); // read into buffer (i assumed an 800 x 600 image)

graphic_func();

What i mean by graphic_func is, a function in the graphic library that supports rendering of pixels, which is glDrawPixels in case of OpenGL.

Of course, there are quite a few initializations to be done.

Here is some extra information about OpenGL:

http://www.opengl.org/about/overview/

commented: good job! +3
Be a part of the DaniWeb community

We're a friendly, industry-focused community of developers, IT pros, digital marketers, and technology enthusiasts meeting, networking, learning, and sharing knowledge.