I was coding snake game. The game is working normally but I have a little problem.I can't set again commands block.For example The commands are accumulating when I have pressed the buttons,frequency.

And note:My language is Turkish. If you want understand variable mean, may be want use googletranslate or boubletranslate..

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
#define yukari 72
#define asagi 80
#define sol 75
#define sag 77

///Prototipler*****
void git(int,int);
void ekrani_ciz();
void yonlendir(char);
void bekle();
void matris_dose();
void ogren_matris();//Matristeki yerlerin değerlerini öğrenmek için
void matrisi_yaz();
void deger_azalt();
void yem();
void giris();
int tekrar();
int rekor_oku();
void rekor_kaydet(int);
void intro();

///Globaller****
int kafa=3;
int taban_matris[22][22]= {0};
int x_koord=5,y_koord=5;
int yem_x=3,yem_y=3;
int puan=0,zorluk;
char isim[20],isim_rekor[20];

int main()
{
  char yon,yon2,acaba;
  int rekor;
  //yilanin uzunlugunu tutar
  system("title Snake v2.0");
  system("color f0");
basla:
  system("cls");
  rekor=rekor_oku();
  intro();
  git(1,1);
  giris();
  ekrani_ciz();//Duvarları çizer
  matris_dose();//Duvarlari belirle(sanal olarak belirler ekranı ciz fonksiyonundan bağımsızdır)

  puan-=zorluk;
  taban_matris[5][5]=kafa;//İlk baslangıc noktası
  matrisi_yaz();//Matris sistemindeki yem yılan vb şeyleri ekrana yazdırır
  git(60,13);//İsmin Yazılacagi yeri ayarlar
  printf("%s",isim);//Oyuncunun ismini yazdırır
  git(50,19);
  printf("Bir onceki rekor:");
  git(53,21);
  printf("%s %d",isim_rekor,rekor);
  getch();
  yon=getch();
  yon2=yon;//Şu anki yonün yedeğini alır
  yonlendir(yon);
  do
  {
    //eger bir tusa basılırsa yonelmek icin
    if(kbhit())
    {
      yon2=yon;//yonun yedeğini almak için
      acaba=getch();//yon tuslarında ki -32'yi tutmak icin
      if(acaba==-32)
        yon=getch();//yon tuslarindaki ascii degerini tutmak icin
    }

    if((yon2==yukari||yon2==asagi)&&(yon==sol||yon==sag))
      yonlendir(yon);//Yilanin yonunu belirlemek icin
    else if((yon2==sag||yon2==sol)&&(yon==yukari||yon==asagi))
      yonlendir(yon);//Yilanin yonunu belirlemek icin
    else
    {
      yonlendir(yon2);//Yilanin yonunu belirlemek icin
      yon==yon2;
    }
    if(taban_matris[y_koord][x_koord]==0||taban_matris[y_koord][x_koord]==-1||taban_matris[y_koord][x_koord]==kafa-1||taban_matris[y_koord][x_koord]==kafa-2)
      taban_matris[y_koord][x_koord]=kafa;
    else
    {
     if(puan>rekor)
      {
        git(51,17);
        printf("..Yeni Bir Rekor Tebrikler..");
        rekor_kaydet(puan);
      }
      tekrar();
      goto basla;
    }

    matrisi_yaz();

    if(taban_matris[yem_x][yem_y]!=-1)
    {
      yem();
      git(60,15);
      printf("Puan: %d",puan);
      kafa++;
    }
    else
      deger_azalt();
    Sleep(500/zorluk);
  }
  while(1);

  return 0;
}

///***Kullanıcı Arabirimleri****
//tekrar etmek icin
int tekrar()
{
  char secim;
  int satir,sutun;
  do
  {
    git(50,5);
    printf("Tekrar Oynamak");
    git(53,7);
    printf("ister Misiniz?(Enter\\Esc)");
    secim=getch();
    if(secim==13)
    {
      for(satir=0; satir<=21; satir++)
      {
        for(sutun=0; sutun<=21; sutun++)
        {
          taban_matris[satir][sutun]=0;
        }
      }
      kafa=3;
      matris_dose();
      x_koord=5,y_koord=5;
      yem_x=3,yem_y=3;
      puan=0;
      return 1;
    }
    else if(secim==27)
      exit(2);
  }
  while(1);
}

void intro()
{
  static int bi_daha=0;
  git(40,5);
  printf("Snake v2.0'a hosgeldiniz");
  git(41,7);
  printf("Bu Oyun Let'sCoding");
  git(42,8);
  printf("Labratuvarlarinda uretilmistir");
  if(bi_daha>=1)
  {
   git(40,10);
   printf("Isiminizi yazarken F7 ve F8 tuslari");
   git(41,11);
   printf("Sizin icin yaralri olabilir ^_-");
   git(40,13);
   printf("Ayrica oyunun zorluk derecesi");
   git(41,14);
   printf("Maximum 9 degildir denemek isteyenler");
   git(42,15);
   printf("Yeni bir yol bulabilirler ^_-");
  }
  bi_daha=1;
}

//Ana Menü
void giris()
{
  int secim;
  printf("\n\t\t---Hosgeldiniz---");
  printf("\n\n\t1-Kolay\n\t 2\n\t 3\n\t  4\n\t  ");
  printf("5-Orta\n\t   6\n\t   7\n\t    8\n\t    9-Zor");
  do
  {
    printf("\n\n Zorluk seviyenizi seciniz:");
    zorluk=getch();
    zorluk-=48;
  }
  while(zorluk<=0);
  printf("%d\n\n Adinizi giriniz:",zorluk);
  scanf("%s",isim);
  system("cls");
}

///****kontrol odası***********
//Rekor Değerini Okuma
int rekor_oku()
{
  int zafer ;

  FILE *oku;
  oku = fopen("rekor.dat","r");

  fscanf(oku,"%s",isim_rekor);
  fscanf(oku,"%d",&zafer);
  fclose(oku);
  return zafer;
}
//Rekor değerini yazdırma
void rekor_kaydet(int yeni_rekor)
{

  FILE *kaydet;
  kaydet = fopen("rekor.dat","w");
  fprintf(kaydet,"%s ",isim);
  fprintf(kaydet,"%d",yeni_rekor);
  fclose(kaydet);
}

//imleci kordinat verme
void git(int x,int y)
{
  COORD koord;
  koord.X = x;
  koord.Y = y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), koord);
}

//yılanin boyunun ayni kalmasi
void deger_azalt()
{
  int satir,sutun;
  for(satir=0; satir<=21; satir++)
  {
    for(sutun=0; sutun<=21; sutun++)
    {
      if(taban_matris[satir][sutun]>0)
        taban_matris[satir][sutun]--;
    }
  }
}

//Yemi yerlesitirir
void yem()
{

  do
  {
    srand(time(NULL));
    yem_x=rand()%20+1;
    yem_y=rand()%20+1;
  }
  while(taban_matris[yem_x][yem_y]!=0);
  taban_matris[yem_x][yem_y]=-1;
  puan+=zorluk;
}

//yonlerin kontrolunu saglar
void yonlendir(char yon)
{
  switch(yon)
  {
  case yukari://Yukari
    y_koord--;
    break;
  case sol://Sol
    x_koord--;
    break;
  case sag://Sag
    x_koord++;
    break;
  case asagi://Asagi
    y_koord++;
    break;
  }
}

///***Goruntu birimleri**************
//Ekrana tablo cizme
void ekrani_ciz()
{
  int counter_cizici;
  /*
    git(7,0);//üst koordinatlar
    for(counter_cizici=1; counter_cizici<=21; counter_cizici++)
    {
      printf("%d ",counter_cizici%10);
    }
  */
  git(5,1);//Sol üst köşe
  printf("%c",201);

  //Ust yatay cizgiler
  for(counter_cizici=0; counter_cizici<=40; counter_cizici++)
  {
    printf("%c",205);
  }
  printf("%c",187);//Sağ üst köşe

  //Dikey çizgiler
  for(counter_cizici=0; counter_cizici<=19; counter_cizici++)
  {
    git(5,counter_cizici+2);
    printf("%c",186);//sağ dikey

    git(47,counter_cizici+2);
    printf("%c",186);//Sol dikey
  }

  git(5,22);
  printf("%c",200);//Sağ alt köşe

  //Alt çizgi
  for(counter_cizici=0; counter_cizici<=40; counter_cizici++)
  {
    printf("%c",205);
  }

  printf("%c",188);//Sol alt köşe
}

///***Matris Tahtasi***
//Matrisle birlikte sınırları çizme
void matris_dose()
{
  int satir=0,sutun=0;

  //-9 değeri duvarları belirler
  for(satir=0; satir<=21; satir++)
  {
    sutun=0;
    taban_matris[satir][sutun]=-9;
    sutun=21;
    taban_matris[satir][sutun]=-9;
  }

  for(sutun=0; sutun<=21; sutun++)
  {
    satir=0;
    taban_matris[satir][sutun]=-9;
    satir=21;
    taban_matris[satir][sutun]=-9;
  }
}

//butun matrisin degerini örenmek icin
void ogren_matris()
{
  int satir,sutun;
  for(satir=0; satir<=21; satir++)
  {
    git(7,satir+1);
    for(sutun=0; sutun<=21; sutun++)
    {
      printf("%d ",taban_matris[satir][sutun]);
    }
    printf("\n");
  }
}

//kullanici icin goruntusu
void matrisi_yaz()
{
  int satir,sutun;

  for(satir=0; satir<=21; satir++)
  {
    for(sutun=0; sutun<=21; sutun++)
    {
      //yemi koymak icin
      if(taban_matris[satir][sutun]==-1)
      {
        git(sutun*2+5,satir+1);
        printf("%c",3);
      }

      //Son kuyrugu silmek icin
      if(taban_matris[satir][sutun]==1)
      {
        git(sutun*2+5,satir+1);
        printf(" ");
      }

      //yilani cizmek icin
      else if(taban_matris[satir][sutun]==kafa-1)
      {
        git(sutun*2+5,satir+1);
        printf("*");
      }

      if(taban_matris[satir][sutun]==kafa)
      {
        git(sutun*2+5,satir+1);
        printf("%c",1);
      }
    }
  }
}

You need to process each keystroke from the player, quicker. Since you have conio.h, you should be able to use kbhit() to detect if a keystroke has been made.

Windows has it's own equivalent way to detect if a key has been pressed, and your program needs to use ONE (not both), of them, to stop the backup of the key strokes, in your snake game.

In this "inner loop", you can't have any buffered input to stop the unbuffered input, of course.

I hate to spring this kind of things on you, but if you expect some Americans to look at your code (which I am a native speaker of), you may want to read/write it like us too.