Hey. My program wont write the input data to file. It seems like the userdata variabels doesnt get updated after input from the user. Can anyone see what i have done wrong? This is what i have done so far:

// userdata.cpp
// class userdata store user information
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>


#include <string>
#include "userdata.h"
using namespace std;

// default userdata konstruktør
userdata::userdata(int userIDvalue, string nameValue,
          string genderValue, int yearOfBirthValue,
          string occupationValue, string emailValue)
{
  setUserID(userIDvalue);
  setName(nameValue);
  setGender(genderValue);
  setYearOfBirth(yearOfBirthValue);
  setOccupation(occupationValue);
  setEmail(emailValue);
}// END userdata konstruktør

// get brukerID sin verdi
int userdata::getUserID() const
{
  return userID;
}// END getUserID

// set verdi til userID
void userdata::setUserID(int userIDvalue)
{
  userID = userIDvalue;
}// END setUserID

// get navn sin verdi
string userdata::getName() const
{
  return name;
}// END getName

// set verdi til navn
void userdata::setName(string n)
{
  int length = n.size();
  length = (length < 20 ? length : 19 );
  n.copy( name, length);
  name[length] = '\0';
}// END setName

// get kjønn sin verdi
string userdata::getGender() const
{
  return gender;
}// END getGender

void userdata::setGender(string g)
{
  int length = g.size();
  length = ( length < 6 ? length : 5 );
  g.copy( gender, length);
  gender[length] = '\0';
}// END setGender

int userdata::getYearOfBirth() const
{
  return yearOfBirth;
}// END getYearOfBirth

void userdata::setYearOfBirth(int y)
{
  yearOfBirth = y;
}// END setYearOfBirth

string userdata::getOccupation() const
{
  return occupation;
}// END getOccupation

void userdata::setOccupation(string o)
{
  int length = o.size();
  length = ( length < 20 ? length : 19 );
  o.copy( occupation, length);
  occupation[length] = '\0';
}// END setOccupation

string userdata::getEmail() const
{
  return email;
}// END getEmail

void userdata::setEmail(string e)
{
  int length = e.size();
  length = ( length < 30 ? length : 29 );
  e.copy( email, length);
  email[length] = '\0';
}// END setEmail


int enterChoice(); // Menyen brukeren av programmet interakterer med.
void newUser(fstream&);
void updateUser(fstream&);
void deleteUser(fstream&);
void outputLine(ostream&, const userdata & );
void createTextFile(fstream&);
int getUser(const char * const);

enum Choices{NEW = 1, UPDATE, DELETE, PRINT, END};

int main()
{
  // Åpner fil for lesing og skriving.
  fstream inOutUser("userdata.dat", ios::out);
  inOutUser.close();

  inOutUser.open("userdata.dat", ios::in | ios::out | ios::binary ); //| ios::binary

  // Avslutte programmet hvis filen ikke kan åpnes.
  if(!inOutUser)
  {
    cerr << "File could not be opened." << endl;
    exit( 1 );
  }// END if

  int choice; // Variabel til å lagre brukerens valg.

  // Gjør at brukeren får valgmulighetene på skjermen
  while((choice = enterChoice()) != END)
  {
    switch(choice)
    {
      case NEW:
        inOutUser << "TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST\n";
        newUser(inOutUser);
        break;
      case UPDATE:
        updateUser(inOutUser);
        break;
      case DELETE:
        deleteUser(inOutUser);
        break;
      case PRINT:
        createTextFile(inOutUser);
        break;
      default:
        cerr << "Incorrect choice" << endl;
        break;
    }// END switch

    inOutUser.clear();
  }// END while
}// END main

// Gjør at bruker kan velge menyvalg.
int enterChoice()
{
  // Viser tilgjengelige valg.
  cout << "\nEnter you choice" << endl
    << "1 - Add a new user" << endl
    << "2 - Update an user" << endl
    << "3 - Delete an user" << endl
    << "4 - Store a formatted text file of users" << endl
    << "5 - End program\n?";

  int menuChoice;
  cin >> menuChoice; // Valgt menyvalg av brukeren
  return menuChoice;
}// END enterChoice

// Opprett og sett inn en ny bruker
void newUser(fstream &insertInFile)
{
  int userID = getUser("Enter new user ID");

  insertInFile.seekg((userID - 1) * sizeof(userdata));

  userdata user;
  insertInFile.read(reinterpret_cast< char * >(&user),
           sizeof(userdata));

  // if record does not previously exist
  if(user.getUserID() == 0)
  {
    string name;
    string gender;
    int yearOfBirth;
    string occupation;
    string email;

    cout << "Enter name:\n?";
    cin >> setw(20) >> name;
    cout << "Enter gender:\n";
    cin >> setw(6) >> gender;
    cout << "Enter year of birth:\n";
    cin >> yearOfBirth;
    cout << "occupation:\n";
    cin >> setw(20) >> occupation;
    cout << "Email:\n";
    cin >> setw(30) >> email;

    user.setName(name);
    user.setGender(gender);
    user.setYearOfBirth(yearOfBirth);
    user.setOccupation(occupation);
    user.setEmail(email);
    user.setUserID(userID);

    insertInFile.seekp( (userID - 1) * sizeof(userdata));

    insertInFile.write(reinterpret_cast< const char * >(&user),
              sizeof(userdata));

    cout << "New user added!" << endl;
  }// END if
  else
  {
    cerr << "User #" << userID << " already exist." << endl;
  }// END else
  
}// END newUser

void updateUser(fstream &updateFile)
{
  int userID = getUser("Enter user ID to update");

  updateFile.seekg((userID - 1) * sizeof(userdata));

  userdata user;
  updateFile.read(reinterpret_cast< char * >(&user),
          sizeof(userdata));

  if (user.getUserID() != 0)
  {
    outputLine(cout, user); // Viser brukeren.

    cout << "\nEnter gender (MALE or FEMALE)";
    string newGender;
    cin >> newGender;

    user.setGender(newGender);
    outputLine(cout, user); // Viser oppdatert bruker.

    updateFile.seekp((userID - 1) * sizeof(userdata));

    updateFile.write(reinterpret_cast<const char *>(&user),
             sizeof(userdata));
  }// END if
  else
  {
    cerr << "User #" << userID<< " does not exist." << endl;
  }// END else

}// END updateUser


void deleteUser(fstream &deleteFromFile)
{
  int userID = getUser("Enter user ID to delete");

  deleteFromFile.seekg((userID - 1) * sizeof(userdata));

  userdata user;
  deleteFromFile.read(reinterpret_cast<char *>(&user),
            sizeof(userdata));

  if(user.getUserID() != 0)
  {
    userdata blankUser;

    deleteFromFile.seekp((userID - 1)*sizeof(userdata));

    deleteFromFile.write(reinterpret_cast<const char *>(&blankUser),
               sizeof(userdata));
    cout << "User #" << userID << " deleted!\n";

  }// END if
  else
  {
    cerr << "User #" << userID << " is empty.\n";
  }// END else
}// END deleteUser

// Lager en formatert tekstfil for printing
void createTextFile(fstream &readFromFile)
{
  ofstream outPrintFile( "userdata.txt", ios::out);

  if( !outPrintFile)
  {
    cerr << "File could not be created." << endl;
    exit(1);
  }// END if

  outPrintFile << left << setw(10) << "UserID" << setw(21)
  << "Name" << setw(7) << "Gender" << setw(5) << "Year of birth"
  << setw(21) << "Occupation" << setw(31) << "Email" << endl;

  readFromFile.seekg(0);

  userdata user;
  readFromFile.read( reinterpret_cast< char * >(&user),
           sizeof(userdata));

  while(!readFromFile.eof())
  {
    if(user.getUserID() != 0)
      outputLine(outPrintFile, user);

    readFromFile.read( reinterpret_cast< char * >(&user),
           sizeof(userdata));
  }// END while
}// END createTextFile

int getUser(const char * const prompt)
{
  int userID;

  do
  {
    cout << prompt << "(1-10): ";
    cin >> userID;
  }while ( userID < 1 || userID > 10);

  return userID;
}// END getUser


// Viser en enkelt bruker.
void outputLine( ostream &output, const userdata &record)
{
  output << left << setw(10) << record.getUserID()
  << setw(21) << record.getName()
  << setw(10) << record.getGender()
  << setw(10) << record.getYearOfBirth()
  << setw(21) << record.getOccupation()
  << setw(31) << setprecision(2) << fixed << showpoint << record.getEmail() << endl;
}// END outputLine


// userdata.h
#ifndef USERDATA_H
#define USERDATA_H

#include <string>
using namespace std;

class userdata
{
public:
  // Standard konstruktør
  userdata(int = 0, string = "", string = "", int = 0, string = "", string = "");

  // Accessor funksjoner for BrukerID
  void setUserID(int);
  int getUserID() const;

  // Accessor funksjoner for Navn
  void setName(string);
  string getName() const;

  // Accessor funksjoner for Kjønn
  void setGender(string);
  string getGender() const;

  // Accessor funksjoner for Fødselsår
  void setYearOfBirth(int);
  int getYearOfBirth() const;

  // Accessor funksjoner for Yrke
  void setOccupation(string);
  string getOccupation() const;

  // Accessor funksjoner for Email
  void setEmail(string);
  string getEmail() const;

private:
  int userID;
  char name[20];
  char gender[6];
  int yearOfBirth;
  char occupation[20];
  char email[30];
}; // END class userdata

#endif

Recommended Answers

// Viser tilgjengelige valg.
cout << "\nEnter you choice" << endl
<< "1 - Add a new user" << endl
<< "2 - Update an user" << endl
<< "3 - Delete an user" << endl
<< "4 - Store a formatted text file of users" << …
Jump to Post

How about something like this?

cout << "userId is " << userID << endl;
Jump to Post

All 6 Replies

// Viser tilgjengelige valg.
cout << "\nEnter you choice" << endl
<< "1 - Add a new user" << endl
<< "2 - Update an user" << endl
<< "3 - Delete an user" << endl
<< "4 - Store a formatted text file of users" << endl

There are no semicolons inthe above code....

Thanks for fast reply! There is a semicolon in line 168. The program runs fine, and we are able to choose from the menu. Its either something wrong with my newUser method on line 176 or it is something to do with my variabel. Is there a way to check if my variabels contain the user input? I tried using breakpoints, but the program didnt pause.

Any thoughts?

How about something like this?

cout << "userId is " << userID << endl;

what i have done wrong?

To get you started, delete line 138.

Thanks. I tested all the variabels. All of them are updated, but they wont write to file. Im clueless atm. Help really appreciated!

mitrmkar: That line wasnt meant to be posted :)

Be a part of the DaniWeb community

We're a friendly, industry-focused community of developers, IT pros, digital marketers, and technology enthusiasts learning and sharing knowledge.