//xulydangky.php
<?php
	session_start();
	$TDangNhap=$_POST["txtDangNhap"];
	$Ten=$_POST["txtTen"];
	$HoLot=$_POST["txtHoLot"];
	$MatKhau=$_POST["txtMatKhau"];
	$MatKhauReSet=$_POST["txtMatKhauReSet"];
	$TLoi=$_POST["txtTraLoi"];
	$Email=$_POST["txtEmail"];
	$HK=$_POST["txtHKTT"];
	$NOHN=$_POST["txtNOHN"];
	$Phai=$_POST["RadioGroup1"];
	$Hk=$_POST["txtHKTT"];
	$NOHN=$_POST["txtNOHN"];
	$DT=$_POST["txtDTLL"];
	$TL=$_POST["txtTraLoi"];
	$Em=$_POST["txtEmail"];
	$Cauhoi=$_POST["cauhoibaomat"];
	if(empty($TDangNhap))
	{
		$_SESSION["sMess"][3]="Tên đăng nhập không được bỏ trống";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
		
	}
	if(empty($Ten))
	{
		$_SESSION["sMess"][4]="Tên không được bỏ trống";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if(empty($HoLot))
	{
		$_SESSION["sMess"][5]="Họ lót không được bỏ trống";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if(empty($MatKhau))
	{
		$_SESSION["sMess"][6]="chưa nhập mật khẩu";		
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	
	if(empty($TLoi))
	{
		$_SESSION["sMess"][8]="chưa trả lời câu hỏi";		
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	//lấy dữ liệu bằng việc kết nối
	$connection=mysql_connect("localhost","root","") or
	die("couldn't connect to localhost");
	mysql_select_db("Sample",$connection);
	mysql_query("set names 'utf8'");
	$sql="select * from User";
	$result=mysql_query($sql,$connection);
	
	//kiểm tra user có tên người dùng chưa
	while($row=mysql_fetch_array($result))
	{
		$usersql=$row["username"];
		if($TDangNhap==$usersql)
		{
			$_SESSION["sMess"][0]="user đã bị trùng";
			$_SESSION["DangKy"]=false;
		}
		else
		{
			$_SESSION["DangKy"]=true;	 
		}
	}
	//Thông bào khi các trường hợp nhập mật khẩu
	if(empty($MatKhau))
	{
		$_SESSION["sMess"][1]="";
		$_SESSION["sMess"][7]="";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if(isset($MatKhau)&& empty($MatKhauReSet))
	{
		$_SESSION["sMess"][1]="Phải reset lại mật khẩu";
		$_SESSION["sMess"][7]="";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if(isset($MatKhau)&& isset($MatKhauReSet))
	{
		if($MatKhau!=$MatKhauReSet)
		{
			$_SESSION["sMess"][7]="Mật khẩu không giống nhau";
			$_SESSION["sMess"][1]="";
			$_SESSION["DangKy"]=false;
		}
	}
	//email
	if(empty($Email))
	{
		$_SESSION["sMess"][9]="Email không được bỏ trống";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if(empty($HK))
	{
		$_SESSION["sMess"][10]=" không được bỏ trống";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if(empty($NOHN))
	{
		$_SESSION["sMess"][11]="không được bỏ trống";
		$_SESSION["DangKy"]=false;
	}
	if($_SESSION["DangKy"]==false)
	{
		header("Location:DangKyThanhVien.php");
	}
	else
	{
		$_SESSION["DangKy"]=true;
	}
	if($_SESSION["DangKy"]==true)
	{
		
		$sql="INSERT INTO `user` (`username`, `password`, `resetpassword`, `phai`, `Ten`, `HovaTenLot`, `HoKhau`, `NoiOhiennay`,`DienThoai`, `Cauhoi`, `Tra loi`, `Email`,`quyendangnhap`)
 values ('$TDangNhap','$MatKhau','$MatKhauReSet','$Phai','$Ten','$HoLot','$Hk','$NOHN','$DT','$Cauhoi','$TL','$Em','thành viên')";
		mysql_query($sql,$connection);	
		header("Location:Thongbao.html");
	}
	mysql_close($connection);
	
	
	
?>
//DangKyThanhVien.php
<?php
	session_start();	
	$_SESSION["DangKy"]=false;
?>

<h1>Tạo Tài Khoản</h1>
<h2>Xin hãy điền đầy đủ các thông tin sau:
</h2>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="xulydangky.php">
 <table width="978" border="0">
 	 <tr>
   <td>Tên đăng nhập:</td>
   <td><label>
    <input name="txtDangNhap" type="text" id="textfield3" maxlength="50" />    	
      <?php
				if(isset($_SESSION["sMess"][0]))
				{
					echo $_SESSION["sMess"][0];
					$_SESSION["sMess"][0]="";
					
				}
					
				if(isset($_SESSION["sMess"][3]))
				{
					echo $_SESSION["sMess"][3];
					$_SESSION["sMess"][3]="";
					
				}					
					
			?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>Ví dụ:Minh,Khang_01</td>
  </tr>
   <tr>
   <td>Phái:</td>
   <td><p>
    <label>
     <input name="RadioGroup1" type="radio" id="RadioGroup1_0" value="nam" checked="checked" />
     Nam</label>
    <br />
    <label>
     <input type="radio" name="RadioGroup1" value="nữ" id="RadioGroup1_1" />
     Nữ</label>
    <br />
   </p></td>
  </tr>
  <tr>
   <td  width="337">Tên:</td>   
   <td width="625"><label>
   
    <input name="txtTen" type="text" id="textfield" maxlength="50" />
    	<?php echo $_SESSION["sMess"][4] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Họ và tên lót (nếu có):</td>
   <td><label>
    <input name="txtHoLot" type="text" id="textfield2" maxlength="50" />
    	<?php echo $_SESSION["sMess"][5] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hộ khẩu Thường trú</td>
   <td><label>
    <input name="txtHKTT" type="text" id="textfield2" maxlength="50" />
    	<?php echo $_SESSION["sMess"][10] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nơi ở hiện nay:</td>
   <td><label>
    <input name="txtNOHN" type="text" id="textfield2" maxlength="50" />
    	<?php echo $_SESSION["sMess"][11] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Điện thoại liên lạc(nếu có):</td>
   <td><label>
    <input name="txtDTLL" type="text" id="textfield2" maxlength="50" />    	
   </label></td>
  </tr>
   <td>Chọn mật khẩu:</td>
   <td><label>
    <input name="txtMatKhau" type="password" id="textfield4" maxlength="8" />
    <?php echo $_SESSION["sMess"][6] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>Dài tối thiểu 8 ký tự</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nhập lại mật khẩu:</td>
   <td><label>
    <input name="txtMatKhauReSet" type="password" id="textfield5" maxlength="8" />    
     <?php	
		 		echo $_SESSION["sMess"][1];
				echo $_SESSION["sMess"][7];
				echo $_SESSION["sMess"][1]="";
				echo $_SESSION["sMess"][7]="";
				$_SESSION["sMess"][6]="";
			?>
    
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Câu hỏi bảo mật:</td>
   <td><label>
    <select name="cauhoibaomat" id="select">      	  
     <option>Số thẻ sinh viên của tôi là gì?</option>
     <option>Số điện thoại của tôi là gì?</option>
     <option>Người thầy đầu tiên của bạn là ai?</option>
     <option>Tên người bạn thân của bạn?</option>
     <option>Bạn thích nhất điều gì?</option>
     <option>Mơ ước của bạn là gì?</option>
     	
      <option selected value="chọn câu hỏi " >hãy chọn một trong những câu hỏi sau... </option>
    </select>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>Nếu bạn quên mật khẩu của bạn chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lời câu hỏi bí mật của bạn.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Trả lời:</td>
   <td><label>
    <input name="txtTraLoi" type="text" id="textfield6" maxlength="50" />
    <?php echo $_SESSION["sMess"][8] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Email của bạn:</td>
   <td><label>
    <input name="txtEmail" type="text" id="textfield7" maxlength="50" />
    <?php echo $_SESSION["sMess"][9] ?>
   </label></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>Địa chỉ này được sử dụng để xác thực tài khoản của bạn khi bạn gặp phải vấn đề hoặc quên mật khẩu. Nếu bạn không có một địa chỉ email khác, bạn có thể để trống trường này</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Điều khoản Đăng Ký:</strong></td>
   <td>Hãy kiểm tra thông tin Tài khoản bạn vừa nhập ở trên (vui lòng thay đổi bất kỳ điều gì bạn muốn) và xem lại Điều khoản Dịch vụ ở dưới. </td>
  </tr>  
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>
   		<textarea cols="50" row="50">
     	
 Giới thiệu
 


ILA Vietnam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ phong phú với chất lượng cao cho các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam, bao gồm:
 - Chương trình Anh ngữ (cho thiếu nhi, thanh thiếu niên và người lớn)
 - Chương trình Quản trị Kinh doanh của trường Martin College - Úc tại Việt Nam
 - Đào tạo Anh ngữ cho doanh nghiệp
 - Khóa huấn luyện giáo viên (CELTA, DELTA, CELTYL)
 - Tư vấn Du học

Mỗi năm trên 15.000 lượt người tham gia các chương trình đào tạo tại ILA Vietnam, từ thiếu nhi đến người lớn.

ILA Vietnam có các Trung tâm Đào tạo tại Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Vũng Tàu; Trung tâm Tư vấn Du học tại Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu và Hải Phòng.

ILA Vietnam là thành viên của Study Group, một Tổ chức Giáo dục quốc tế, cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia.

Study Group có các trung tâm tại Úc, Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Ireland, Nam Phi và Việt Nam.
            
      </textarea> 
   </td>
   
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>Bằng cách nhấp vào 'Tôi chấp nhận' ở dưới đây có nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vu<a href="https://www.google.com/accounts/TOS?loc=US&amp;hl=vi" target="_blank">̣</a> ở trên và cả Chính sách Chương trình và Chính sách Bảo mật. </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td><label>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Tôi chấp nhận hãy tạo tài khoản cho tôi" />
   </label></td>
  </tr>
  
 </table>
</form>
<p>&nbsp;</p>

Recommended Answers

All 4 Replies

Help you with what?

Help you with what?

English?

I create a page to register.But my code is very bad.I can't make a part confirm by image.I need everyone help me improve it.Thankyou.

First, help me isn't good for heading. Please use something that explains a proble like "Help me find errors in this code". Also explain a bit what does you want to accomplish

Be a part of the DaniWeb community

We're a friendly, industry-focused community of developers, IT pros, digital marketers, and technology enthusiasts meeting, networking, learning, and sharing knowledge.