0

Infected?
The computer restart by it self. and say it recover after a big fail
and its save a log file too( minilog)

Possible virus ,But j cant find anything.
Windows XP SP2.
Avg antivirus 8.0
Windows built in firewall

J have run this programs
avg fullscan
eset onlinescan
spyboot search destroy
malwarebytes,anti-malware.
ccleaner
Hijack this( logg at the bottom)

Her is the Minidump Log and hijackthis log

PAGEDUMP  (
 @ê
  ÇU€¸'V€L   P |= ð  RP€  AGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEAGEàÂT€  ÿ  ž   ÿ   ðï PAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE                                                                       0  #  #  ÿÿÿ 0ˆÀXL¿ˆ  ü<ˆÀ l@®RP€  — l@®                                                                                                                                                                                                                                                                  PAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE €    RP€  PAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE  ÿ
      PAGE `   PAGEPAGEPAGEPAGE%e­´  –Ò— ¤·ÉPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE   üÿ   Ð h   x È$ (' €) \ p0 «  8c Ð   A  ¤k@®      à-  {    4           »  h ¼ª Ï© á ý` hÈ
â   ¬à9Šk m i x e r . s y s @É
â €:® 0=® Ôà9Šk m i x e r . s y s ¨É
â €:® 0=® üà9Šk m i x e r . s y s øÉ
â °D® `G® $á9Šk m i x e r . s y s ¸Ì
â °¾® `Á® Lá9Šd r m k a u d . s y s 
â ðëº ìº tá9Ša e c . s y s 
â¨Í
â°Í
â `Á® î œá9ŠD M u s i c . s y s Î
â `ì® 0í® Äá9Šs w m i d i . s y s PÎ
â `î® @ï® ìá9Šs p l i t t e r . s y s  åº @åº â9ŠC d a u d i o . S Y S T€ €»º лº <â9ŠS f l o p p y . S Y S üá `ò¹ ò¹    XIŠ    ¸íá   MmInŠ9Š@ã9Šˆâ9Šˆâ9Š  p       €“eŠp¥IŠ¨ÔüáLøÁ¹â9Š   B   €u±      •6   Üâ9ŠÜâ9Š                           MmRlàã9Šp¥IŠ    «Ôüá   MmInŠ9Š ä9ŠHã9ŠHã9Š  p       €“eŠp©IŠxcïá0øÁyã9Š   B   u±      ”6                                 8 MmRl ä9Šp©IŠ    {cïá   MmInŠ9Šˆ"9Šä9Šä9Š  p       €“eŠp­IŠøžüáøÁ9ä9Š   B    u±      “6                                 P MmRl`å9Šp­IŠ    ûžüá   MmIn2<Š€å9ŠÈä9ŠÈä9Š  p       €“eŠø³IŠ¸íáø÷Áùä9Š   B   °u±      ’6                                 h MmRl æ9Šø³IŠ    ¸íá   MmIn2<Š@æ9Šˆå9Šˆå9Š  p       €“eŠi^ŠØÖüá\ûÁ¹å9Š   B   Àu±      ±6                                 € MmRlàæ9Ši^Š    ÛÖüá   MmIn2<Š ç9ŠHæ9ŠHæ9Š  p       €“eŠ0VJŠXïá@ûÁyæ9Š   B   Ðu±      °6                                 ˜ MmRl ç9Š0VJŠ    [ïá   MmIn2<ŠÀç9Šç9Šç9Š  p       €“eŠ˜{^ŠŸüá$Â9ç9Š   B   àu±      ï6                                 ° MmRl`è9Š˜{^Š    Ÿüá   MmIn2<Šˆ‚9ŠÈç9ŠÈç9Š  p       €“eŠh·IŠ(¸íáÂùç9Š   B   ðu±      î6                                 È õMmRl°ð9Šh·IŠ    +¸íá   P륈   .»º                                                                           0  #  #  (<`ÀPxÀ  ™ST€  <»ºk@®žO€  † üj@®                                                                                                                                                                                                                                                                  1 €|= ð@ê
ù         ðÿÿ   ÿA»º ÿE»º(                                                                                                                             €(U€   (U€   +U€  €+U€   !U€   U€   #U€  €$U€  € U€   %U€  €%U€   $U€  €-U€   .U€  €"U€        P륈wØ TU #ƒ        Ê6      @µU€  ñßÿ      °     ë|    ¢"{   q         ]z  HûxŠ€EU€ÈúxŠ FU€ÈûxŠ EU€°ZzŠ€OU€(ZzŠ OU€8ÂyŠ€:U€HúxŠ€FU€                                     àyŠ€pU€ áyŠ qU€ âyŠ€qU€ ãyŠ rU€ äyŠ€rU€ åyŠ sU€ æyŠ€sU€ çyŠ tU€ èyŠ€tU€ éyŠ uU€ êyŠ€uU€ ëyŠ vU€ ìyŠ€vU€ íyŠ wU€ îyŠ€wU€ ïyŠ xU€ ðyŠ€xU€ ñyŠ yU€ òyŠ€yU€ óyŠ zU€ ôyŠ€zU€ õyŠ {U€ öyŠ€{U€ ÷yŠ |U€ øyŠ€|U€ ùyŠ }U€ úyŠ€}U€ ûyŠ ~U€ üyŠ€~U€ ýyŠ U€ þyŠ€U€ ÿyŠ €U€€àyŠ€`U€€áyŠ aU€€âyŠ€aU€€ãyŠ bU€€äyŠ€bU€€åyŠ cU€€æyŠ€cU€€çyŠ dU€€èyŠ€dU€€éyŠ eU€€êyŠ€eU€€ëyŠ fU€€ìyŠ€fU€€íyŠ gU€€îyŠ€gU€€ïyŠ hU€€ðyŠ€hU€€ñyŠ iU€€òyŠ€iU€€óyŠ jU€€ôyŠ€jU€€õyŠ kU€€öyŠ€kU€€÷yŠ lU€€øyŠ€lU€€ùyŠ mU€€úyŠ€mU€€ûyŠ nU€€üyŠ€nU€€ýyŠ oU€€þyŠ€oU€€ÿyŠ pU€    dm@®                            ø'R    ±O€                                                      ̬'±Ì¬'± к¾-      ½-                                !                ¥             GenuineIntel ‡ ÿ?                €                                                                                                                                                                                                                                                           6zR€< » XÁxŠXÁxŠ  0ô‘Ún ð—AÛn ðàaÛn         pŠ Ýþÿð¨œÆdd             `|LǬ         ÊC1            dd                 ß     

ȼ 
»º             !    ¬ˆR€ »º                 hJ¿ˆhJ¿ˆpJ¿ˆpJ¿ˆ@ê
’g         ¬     ×  J¿ˆ J¿ˆ    `ù¾ˆ0½ˆ       2  öûh‡¤·É      ð ¨Ð¯ˆ`W¼ˆ€ ìh  
 Üx    z  `\دˆŒW¼ˆ   "•áˆJµáâ½Tã  ül@®CA    @K¿ˆ@K¿ˆ     l@®à     dK¿ˆdK¿ˆ         D@‰0ÇMŠ  
    ‚(ä  Ðýá @ `(V€    ,       À‡ áÀK¿ˆÀK¿ˆ     Àߺavgcsrvx.exe        Üù¾ˆ¬½ˆ  @5çº  ÿ     Àý  èö   G   '@   Ÿ¢Ð"  ŒšR          Ø
¦ˆöûh‡¤·É  Ðþ é2 \2 2  Y  0ˆÀÄÙ¯ˆôX¼ˆ        Ðþ   /: P    
  H  Q¿¸ƒ   p   X륈X륈`륈`륈 p@® @@®  ý  4m@®   „륈„륈Œë¥ˆŒë¥ˆ`J¿ˆ  ²o        À륈   ¿U€„Ø €f@®€f@®P륈à3vŠÀ륈      P륈          P륈      H쥈H쥈P륈@쥈À륈        à¶U€       
   H쥈H쥈Ibë´  P¼U€°Þ›‰                H  „륈œì¥ˆ A  ~ œì¥ˆœì¥ˆ¤ì¥ˆ¤ì¥ˆ      p@® 0   P륈„륈„륈b$P€¶‘R€j$P€           ô쥈ô쥈  ¨½ˆÐ±¦ˆ    ©>H$½Mí¥ˆí¥ˆ  $í¥ˆ$í¥ˆhÉá  4í¥ˆ4í¥ˆð °    Lí¥ˆLí¥ˆ      `í¥ˆ`í¥ˆ    `J¿ˆY|á)x$½ˆL²¦ˆ        ÿ             ¬ ˆÀ          #  #   ü<ˆÀ XL¿ˆÿÿÿÿ0  ÿÿÿ 0ˆÀXL¿ˆl@®  RP€  — ü<ˆÀXL¿ˆø'R,l@®$.Q€ü<ˆÀ¤¶'‚  ©À`l@®ÏTQ€ø'R©À¤¶'‚  ©À    †øŒM    ÏØ àl@®¥XQ€ø'R  €`J¿ˆ  @m@®Ül@®  ©À    ¤¶'‚  = ÏØ Àl@®%"R€@  ¤¶'‚ø'RÏØ    @  ý;Q€XL¿ˆ©À©À      Lm@®êýQ€  ø'R©À  `J¿ˆ@m@®ø'R~    ôù±  0ÇMŠ,K¿ˆ@ zŠ   J     `J¿ˆ  ¸œM€    Œ dm@®è7T€  ø'R  dm@®  b0×j 
ÛºìR                  #  #  ìRÀJø'R  ÿÿÿÿ;  `ú±~       b0×j  ú±#            ÀŒÔj  à2Þ#  € ÿÿ     è    8‘|–‘|ë       tb   49|â æ   Žæq#     tb|                     à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ odePointer    r          àVaàVaÀ8Š  Ôe Dæq  ôçqî|ðš‘|ÿÿÿÿëš‘|'‘| |,çq{l ¤çq      ¨çq     €|è €|çq  Hçq Ž€|  èqœš‘| €| |¤çq ¤çqªçq?›‘|ØÀ—|ëš‘|üIxIŠÿÿ  Ðýè#%           ô?h€ô?h€    KDBG  pM€  T¨R€      ,  0P€  Ðê|   ÇU€  ¸'V€  À(V€  pLV€  €;V€  ´U€  \¶U€  8·U€  €ÀU€  @žU€  8V€  0V€  ˜ U€  ¨V€  ÀV€  ¨V€  (ÃU€   ÃU€  ¸ÆU€  @V€  ÄU€  V€  V€  ,V€  `V€  xÃU€  €
U€  „
U€  tÃU€  `V€      U€  V€  V€  HLU€  €ÇU€  ôÆU€  ÔÄU€      èU€  øU€   U€   U€  ( U€  üV€  ¼V€  `LV€   <V€  V€  V€  V€   h€   h€   h€  h€  ÐÅU€  l†M€      €µU€  |ÇU€  xÇU€  ØÄU€  ìÃU€  LU€  `
V€  ÐÄU€  ÄU€   V€  ä—U€  ¨ÆU€  LV€  @V€      8c @“~Š ÇU€         pM€üi€ ° < <  á ô“~Š @    ´F :ù£HXc Ø’~Š¨“~Š         n€lùo€ 
 2 2 á Œ“~Š @    ¡“ -{Apc h’~Š@“~Š         €ÚºæŒÚº€ 6 6  á $“~Š @      ƒ Fƒ};ˆc  ’~ŠØ’~Š         €Ëºr˜Ëº 0 : : 0 á ´’~Š @     l£ Eƒ};¨c ‘~Šh’~Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     wºY zº€Ý  è á L’~Š @     ¨k '}AÀc (‘~Š ’~Š          Úº€«Úº  H H ° á Ü‘~Š @ 
    Ö ‹‡};àc ¸~Š‘~Š@Çvº      €vº`wº€
  ð/ á t‘~Š @      ç 1}Aøc H~Š(‘~Š         €Šºä󊺀Œ  è? á ‘~Š @     ã Y…};d À|Š¸~Š         çºçº 
  È á ”~Š @      –ž åƒ};8d ˜Ï|ŠH~Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €²ºÒ²º b J J X á TÀ|Š @ 
    xÙ L{AXd (Ï|ŠÀ|Š         ÀÚºnËÚº€  Ð/ á äÏ|Š @     ‡é êƒ};xd ¸Î|Š˜Ï|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     àÚºïÚº€  À? á tÏ|Š @     &Ø L{A˜d HÎ|Š(Ï|Š         Ûº”
Ûº€  ¨ á Ï|Š @      ¼2 èƒ};¸d ØÍ|Š¸Î|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     Ûº….Ûº   8 á ”Î|Š @     Œ N{AØd hÍ|ŠHÎ|Š         @ÛºôRÛº   °/ á $Î|Š @      %æ çƒ};ød øÌ|ŠØÍ|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €‹º´Œº ¥  ˜? á ´Í|Š @     Ö‡ {Ae ˆÌ|ŠhÍ|Š         tºâDvº€è  ˆ á DÍ|Š @     »i „};8e Ì|ŠøÌ|Š         ³º€8³º I   á ÔÌ|Š @     “' §Å};Xe ¨Ë|ŠˆÌ|Š         çº çº   / á dÌ|Š @     ª t&€>xe 8Ë|ŠÌ|Šðóº      €³ºÆ³º€U  x? á ôË|Š @     [ ÔyZH˜e ÈÊ|Š¨Ë|ŠŒº      €Œº>º Í  h á „Ë|Š @     ;¾ n{A¸e XÊ|Š8Ë|Š         À˺ Ã˺€:  ð á Ë|Š @     5˜ õƒ};Øe ðÉ|ŠÈÊ|ŠPŠsº      sº9`tº x L L 8/ á ¤Ê|Š @ 
    Ì K{Aøe €É|ŠXÊ|ŠPMrº      qº÷årº€t  X? á <Ê|Š @     ú M{Af É|ŠðÉ|Š         ̺Ò̺ 2  H á ÌÉ|Š @     bü ïƒ};0f  È|Š€É|Š         ´ºê´º€J  Ð á \É|Š @     Žã *1:Pf 0È|ŠÉ|Š         @̺øo̺€?  / á ìÈ|Š @     †V +1:pf ÀÇ|Š È|Š         €º8Žº€Þ  8? á |È|Š @     : Ìøú:f PÇ|Š0È|Š         €Ìº8ªÌº€9   á È|Š @     êÔ ýƒ};°f àÆ|ŠÀÇ|Š         €ŽºB Žº€  ° á œÇ|Š @     :  þƒ};Ðf xÆ|ŠPÇ|Š         À̺rä̺ /  ø. á ,Ç|Š @      æ ñƒ};ðf Æ|ŠàÆ|Š         €´º6–´º€g   ? á ÄÆ|Š @     ´0 îƒ};g ˜Å|ŠxÆ|Š         ͺRͺ :   á TÆ|Š @     O  ìƒ};(g 0Å|ŠÆ|Š         µºx
µº€C  ˆ á äÅ|Š @      £ÿ ûƒ};Hg ÀÄ|Š˜Å|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €µº…¿µº€H  Ø. á |Å|Š @     , ‘{A`g PÄ|Š0Å|Š         @ͺÔqͺ€>   ? á Å|Š @     “û ÷ƒ};€g àÃ|ŠÀÄ|Š         €º4 º ž  à á œÄ|Š @     `” þƒ}; g pÃ|ŠPÄ|Š         €ºš9‘º€×  h á ,Ä|Š @     æ Íøú:Àg  Ã|ŠàÃ|Š         ¶º†_¶º€  ¸. á ¼Ã|Š @     
ï +1:àg Â|ŠpÃ|Š         €¶ºfÚ¶ºàn  à> á LÃ|Š @     •’ Úï¶: h  Â|Š Ã|Š         ·ºhb·ºàw  À á ÜÂ|Š @     þw Qì¶: h °Á|ŠÂ|Š         €·ºB–·º \  @ á lÂ|Š @     
 ïƒ};@h @Á|Š Â|Š         ¸º>¸º€W  . á üÁ|Š @     o
 ñƒ};`h ØÀ|Š°Á|Š         `ÛºjÛº   ¸> á ŒÁ|Š @      Â+ ôƒ};€h °|Š@Á|Š         €‘ºèÜ‘º€    á $Á|Š @     Øù „};˜h ˜¿|ŠØÀ|Š         pºÀCqº Ž  á T°|Š @     à ޺;¸h (¿|Š°|Š         €¸º0¾¸ºàN  p. á ä¿|Š @     ±â dª·:Øh ¸¾|Š˜¿|Š         €’ºœŸ’º€  ˜> á t¿|Š @     6 „};øh H¾|Š(¿|Š         €“º
¼“º€¿  € á ¿|Š @     £ „};i à½|Š¸¾|Š         €”ºè»”º ±  ø á ”¾|Š @     
t „};8i p½|ŠH¾|Š         ¹ºZ0¹º j  P. á ,¾|Š @     Ëp 9  ä:Pi ½|Šà½|Š         €ÛºÀÛº€  p> á ¼½|Š @       9  ä:pi ˜¼|Šp½|Š         €¹ºZ°¹º`e  h á T½|Š @      y# 9  ä:ˆi (¼|Š½|Š         €Íºà¬Íº€6  Ø á ä¼|Š @      “e öƒ};¨i ¸»|Š˜¼|Š         @mº ûmº€½  0. á t¼|Š @     [‹ ýƒ};Èi P»|Š(¼|Š         €•ºª&–º ²  P> á ¼|Š @     Ü &}Õ?èi àº|Š¸»|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €–º«ø–º Ž  H á œ»|Š @     ?Î Y{A j pº|ŠP»|Š°é—º      €—º.˜º   L L € á ,»|Š @ 
    bÚ Â~A j º|Šàº|Š âkº      @kºXmº€÷  . á ¼º|Š @     ñ ‘yéD@j ˜¹|Špº|ŠAjº       jºÔkº€  8> á Tº|Š @     ì Þ|AXj (¹|Šº|Š         €˜ºÙ˜º€‹   á ä¹|Š @    ÙÒ í«ÃExj À¸|Š˜¹|Š âhº      °hº)þiº€g  ` á t¹|Š @ 
    æ^ Q{A˜j X¸|Š(¹|Š`‡aº      à_º„1hº Ä  ð- á ¹|Š @     ùm  §VÌE°j è·|ŠÀ¸|Š€p]º      ]º¢_º€Ê  > á ¤¸|Š @      n™ Ã~AÈj x·|ŠX¸|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €™º
šº ¥   á 4¸|Š @      ! .}Aèj ·|Šè·|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €šº…›º€®  @ á Ä·|Š @     äƒ /}Ak ˜¶|Šx·|Š         Àͺ€Ûͺ %  Ð- á T·|Š @     ²Õ ‹  b=(k (¶|Š·|Š         ººähºº€  ø= á ä¶|Š @      ­¨ »t3?Hk ¸µ|Š˜¶|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €›ºúΛº€  à
 á t¶|Š @      îê ;T?hk Hµ|Š(¶|Š         €ºº Óºº €   á ¶|Š @     A{ 'žˆBˆk Ø´|Š¸µ|Š         ð[ºPÓ\º   °- á ”µ|Š @     “öùB¨k h´|ŠHµ|Š         κø$κ€5  Ð= á $µ|Š @    ž’ vÊA@Èk ø³|ŠØ´|ŠÀ%º      €œº5º€î  ¸
 á ´´|Š @      \Ä ½}Aèk ³|Šh´|Špžº      €º<žº Ð J J È á D´|Š @ 
    ~ »}Al  ³|Šø³|ŠZº      @Zºú»[º€¥  ˜- á Ü³|Š @     ½õ ø~A l °²|Š³|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €žº…Ÿº §  ¨= á l³|Š @     š ,}A@l @²|Š ³|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €Ÿº… º ¨  ˜
 á ü²|Š @      µ¾ .}A`l •_Š°²|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     € º¡º€¯  ¨ á Œ²|Š @     »þ .}A€l ø&aŠ@²|Šÿÿÿÿÿÿÿÿ    €®º…Ø®º œ R R èX³á \•_Š @ D ÿÿÿÿ9( 7{A l 0~aŠ•_Š0ú?º      €6º^úAº @
 R R @˜²á D'aŠ @   D ÿÿÿÿº
 iû~AÀl à$aŠø&aŠ0y5º      @5ºS6º€7 R R P˜´á |~aŠ @    ÿÿÿÿL¸ }Aàl @_Š0~aŠÿÿÿÿÿÿÿÿ     €¯ºÚ&°º€Á L L Ø`—á ,%aŠ @  ÿÿÿÿ™å X{Aøl HKaŠà$aŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    €°º…6±º à P P ÀX¬á T@_Š @ D ÿÿÿÿ€6 F{Am ÈžeŠ@_Š`˜3º      3ºµ5º€& F F øC—á ”KaŠ @  ÿÿÿÿ\à ø~A0m ¸‘^ŠHKaŠ º±º      €±ºû  ²º€£ L L °þ á ŸeŠ @   ÿÿÿÿü* l{AHm h‚_ŠÈžeŠ        @º@%2º€Å" P P P[´á ’^Š @ d ÿÿÿÿ¤›# 'PAhm ø~fŠ¸‘^Š°Ûº  À4¬á   º…º€9 P P P馇 ´‚_Š @ ¬áÿÿÿÿ\à Aˆm `ËaŠh‚_Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     @Yº…Zº€ë J J ÀŒ³á DfŠ @  ÿÿÿÿÞW :}A m ðÀ^Šø~fŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    €Åº…¹Åº€B P P ø–á ¬ËaŠ @ D ÿÿÿÿV— b}AÀm X¶_Š`ËaŠ@ª
º      к…Ù
º€. P P 0¸˜á <Á^Š @  ÿÿÿÿ”õ b}Aàm ¨<`ŠðÀ^Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     ƺ^ƺ h P P PÈ·á ¤¶_Š @  D ÿÿÿÿšå b}A n ðÈ^ŠX¶_Š         º8Zºà. P P h<´á ô<`Š @ D ÿÿÿÿè
 ÁìM@ n ÐÛ^Š¨<`Š        @׺˜d׺`3 R R pˆºá <É^Š @ D ÿÿÿÿ"Ä ­¾A@@n ¸fŠðÈ^Š        °ºwºàî P P àQ¸á Ü^Š @ D ÿÿÿÿW7 7ÆA@`n ÈJTŠÐÛ^Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     €ÆºmÞƺ v L L ˆ?»á ‚fŠ @   ÿÿÿÿƒ× D}Axn ˆ;TŠ¸fŠ         ÿ¹Bº … R R °Hµá KTŠ @ D ÿÿÿÿÅx NÉ6A˜n p2TŠÈJTŠÐŒXº      @XºãXº ¾ N N èMá Ô;TŠ @ ²‰ÿÿÿÿý  >}A¸n °¼aŠˆ;TŠ        @Wº€(Xº ÿ R R „ºá ¼2TŠ @ D ÿÿÿÿ*Þ Xè9?Øn (1TŠp2TŠÿÿÿÿÿÿÿÿ     ǺJYǺ  H H ?»á ü¼aŠ @  ÿÿÿÿ³3   ðn 0O]Š°¼aŠàtVº  { E   @Vº;ðVº þ N N ¸˜³á t1TŠ @ 6 ÿÿÿÿ¬ Ao XgUŠ(1TŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    @غioغ€< P P x2±á |O]Š @  D ÿÿÿÿ„• *{A0o pSŠ0O]ŠÀðô¹      àó¹÷ô¹€8 P P 2±á ¤gUŠ @ D ÿÿÿÿ/ ({APo HdSŠXgUŠXxUº      @Uº…ÓUº€Ë R R Èóµá TpSŠ @ D ÿÿÿÿœ Ì~Apo €ISŠpSŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    €Çº5ÀǺ€Y R R (Ù´á ”dSŠ @ D ÿÿÿÿta {Ao ˜BSŠHdSŠÿÿÿÿÿÿÿÿ     ȺFȺ€_ R R ˆÃµá ÌISŠ @ D ÿÿÿÿÖn {A°o ÐTŠ€ISŠ        ðõº öõº  P P °„«á äBSŠ @ D ÿÿÿÿ± ¼…};Ðo ˆ»RŠ˜BSŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    @TºõTº€È P P P„«á TŠ @ D ÿÿÿÿ7 ½~Aðo p¥RŠÐTŠ        €Øº"šØº€% R R ˆ„¬á Ô»RŠ @ D ÿÿÿÿJU Á„};p ˜RŠˆ»RŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    ðï¹#3ñ¹€f P P ¨ºá ¼¥RŠ @ D ÿÿÿÿh Æ~A0p ð†RŠp¥RŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    @SºeÑSº ¢ R R X‹°á äRŠ @ D ÿÿÿÿTr ’|APp ð¾eŠ˜RŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    @RºéRº ½ P P Xš²á <‡RŠ @  D ÿÿÿÿ„b Â~App hCRŠð†RŠ0°Èº      €Èº»Èº€H H H Ñ á <¿eŠ @     ÿÿÿÿº- 3}Aˆp »eŠð¾eŠÿÿÿÿÿÿÿÿ{ C   àî¹ Òï¹ N N øª¶á ´CRŠ @  0 ÿÿÿÿZµ `|A¨p hªaŠhCRŠÿÿÿÿÿÿÿÿ     @Qº…ºQº ‰ L L 8r¼á d»eŠ @  ÿÿÿÿt® [|AÀp p©eŠ»eŠ         ɺ¢4ɺ€E P P X¶á ´ªaŠ @ D ÿÿÿÿŒd qƒ};àp ŒRŠhªaŠ        €Éº ²Éº€@ N N µ»á ¼©eŠ @ D ÿÿÿÿ± Ä„}; q  ¼eŠp©eŠ        @ܺ²Lܺ  P P  z´á ÜŒRŠ @ D ÿÿÿÿMY @…}; q 6RŠŒRŠÐ²Pº      @PºWÆPº Ÿ N N ÀÙ¬á ì¼eŠ @ D ÿÿÿÿQà {A@q VŠ ¼eŠ         ʺ iʺ y R R @:™á d6RŠ @ D ÿÿÿÿÄü NÖK:`q 0BQŠ6RŠÿÿÿÿÿÿÿÿ{ 5   `ܺÝhܺ  N N 0º¼á dVŠ @ 0 ÿÿÿÿ¶m {A€q (2QŠVŠ ^ä¹  ÜdzŠ   Pä¹HÈé¹€Ž N N ˜¼á |BQŠ @  ÿÿÿÿ/ V‹,F q ("0Š0BQŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    @ÙºækÙº€< R R ˆd´á t2QŠ @  D ÿÿÿÿJ0 3}AÀq ¨SŠ(2QŠ    { 6   €£º ÿ£º€” P P râ t"0Š @ 6 ÿÿÿÿïº „};àq 8Æ`Š("0Šô¦º      €¦ºJ§º á N N ¸Š
â ôSŠ @   êÿÿÿÿiB h}A r ¨¡RŠ¨SŠ         €Üº ƒÜº€ J J °â „Æ`Š @  ÿÿÿÿ¯@ ‚†};r XN0Š8Æ`Š        `ó¹2ó¹ ? R R x$â ô¡RŠ @ d ÿÿÿÿM A…};8r €j>Š¨¡RŠÿÿÿÿÿÿÿÿ    €Êº Íʺ€X P P Ø$â ¤N0Š @ D ÿÿÿÿ?¢ Šé2AXr €êaŠXN0ŠÀ˺      ˺ò@˺ P R R â Ìj>Š @ D ÿÿÿÿ·Ü <{Axr  L_Š€j>Šÿÿÿÿÿÿÿÿ     ݺ…7ݺ  P P ¨Dâ ÌêaŠ @  þÿÿÿÿmß ’{A˜r  o`Š€êaŠ         @ݺäUݺ  N N øâ lL_Š @  ÿÿÿÿ§y aƒ};¸r Àk`Š L_Š         ð2±šõ2±€ J J ˆ™×á ìo`Š @  ÿÿÿÿƒ„ ë‚};Ðr ˜g`Š o`Š         `ݺlfݺ€ J J píá l`Š @  ÿÿÿÿ,È å‚};èr c`ŠÀk`Š°½º       ½ºBF½º R H H Åûá äg`Š @  ÿÿÿÿ^& 
}A s  b?Š˜g`Š         €ÝºF†Ýº€ L L eüá Üc`Š @   ÿÿÿÿ÷ó 8…};s P[`Šc`Š    b?Š    ÝºD©Ýº€ N N HBâ Lb?Š @ 
 ÿÿÿÿ·â À‚};8s W`Š b?Š ‰½º      €½ºí»½º€J J J H2â œ[`Š @    ÿÿÿÿsŒ …{APs h+?ŠP[`Š0
¾º       ¾ºÓf¾º€x J J °”
â dW`Š @    ÿÿÿÿøˆ †{Ahs O`ŠW`Š         ò¹k6ò¹€" N N xPâ ´+?Š @  ÿÿÿÿç² Ë„};ˆs XH`Šh+?Šÿÿÿÿÿÿÿÿ      (±…¨)± $ L L 8â \O`Š @  ÿÿÿÿd¢ Ã~A s ÎaŠO`Šø'±       #±&6(±€ L L x°â ¤H`Š @  ÿÿÿÿ—I 6Š[H¸s ÈEŠXH`Š°ò"±      !±ý"± Ž P P Pë°á TÎaŠ @  ÿÿÿÿ¡ð ¹eÇIØs ¨9`ŠÎaŠÿÿÿÿÿÿÿÿ     €¨ºÖ墨 ‡ N N 8Sâ ‚EŠ @  ÿÿÿÿ§ï ‰|Aøs p4`ŠÈEŠ0¼ ±      €±œe!± L L Òâ ô9`Š @  ÿÿÿÿt@ 7[At  /`Š¨9`ŠØ³±       ±…?± | L L ÀÁâ ¼4`Š @  ÿÿÿÿé> Ì~A(t @3Šp4`Š¨ÿ±      à±À¾±€ H H (•
â ì/`Š @    ÿÿÿÿèx . ¤H@t P&`Š /`ŠP¿©º      €©º©ô©º ‡ P P Xåá Œ3Š @ D ÿÿÿÿSé '|A`t 8q4Š@3ŠXDZ      0±øž± ª L L 8¹á œ&`Š @   ÿÿÿÿïE K[Dxt ð`ŠP&`Š0±      @±ƒ¹± ì N N hmæá „q4Š @ D ÿÿÿÿŠ‚ /­I˜t è›=Š8q4Š         €ªº+Ϫº€ˆ J J ˜ƒæá <`Š @   ÿÿÿÿKA …Å};°t À¬_Šð`Š7¿º       ¿º†:¿º R R R @¥â 4œ=Š @  ÿÿÿÿx ~¬?IÐt ˜aŠè›=ŠÀ7±      `±aç± Þ R R 0f
â ­_Š @   ÿÿÿÿF| –FIðt (X^ŠÀ¬_Šÿÿÿÿÿÿÿÿ    €¿ºØ¿º€g P P ˆuâ äaŠ @ D ÿÿÿÿ;3 l}Au  ‹_Š˜aŠØ¢­º      €­º…Z®º ù J J Eâ tX^Š @  ÿÿÿÿgû ±~A(u pê\Š(X^ŠP ±      `±÷µ ±€t V V ðôÿá L‹_Š @   ÿÿÿÿú M{APu ˆR>Š ‹_Š         ÀÞº€ËÞº  X X ðŠ–á ¼ê\Š @  ÿÿÿÿ Ö ‹‡};xu ˜9aŠpê\Š›™¿  Œ¾‰øÔR>Š €¿ïþš¿ , > > h#â TS>Š @)  ¢â (I˜u p1ŠˆR>Š         ð¼±€½± ) L L Hbâ ä9aŠ @  ÿÿÿÿ¬ ?„};°u F6Š˜9aŠÿÿÿÿÿÿÿÿ     €Àº¸Àº E B B ÀÍøá ¼1Š @ âÿÿÿÿºþ $}AÐu è¨5Šp1ŠÐ+¿  y \ dF6Š 0œ¿0¿€ H H ¨2â ÀF6Š @) e ¸uñáÑ “{Aèu øN<ŠF6Š    ¸:tŠ   ñºYñº 
 N N øâ 4©5Š @   ÿÿÿÿç5 8„};v  6Šè¨5ŠPx ¿   DO<Š P¿*lŸ¿ B B ¸€ á àO<Š @) €Ïâ– }û~A(v ò2ŠøN<Ša£¿   T 6Š à ¿ *£¿ Ð B B i•á ð 6Š @)  À
±áîÜ dø~AHv p5Š 6ŠpÐÿ  P¿\ò2Š °¤¿ °¤¿ ß" B B X˜±á ôò2Š @) 0Óâ{Ô# ¾ú~Ahv .]Šò2Šÿÿÿÿÿÿÿÿ @ Tp5Š Ç¿ Ç¿ Ö B B °ùŸá  q5Š @) ²ÀîâÍ« ‚ù~Aˆv ˆ*FŠp5Š@¹Ã®  `    Į D N N ðUÓá T.]Š @  I ÿÿÿÿìq <ÐD¨v @A`Š.]Šnã¹      Pã¹á(ä¹€í R R °¶Ôá Ô*FŠ @  d ÿÿÿÿ 3 AÈv تaŠˆ*FŠ 4¼®       º®WN¾®€ J J ÐÁá ŒA`Š @   ÿÿÿÿHx ÅDàv Ès¦‰@A`ŠÐL“®      `’®…—®€ H H 8´á $«aŠ @   ÿÿÿÿO² AIøv x6?ŠØªaŠ    i c   àåº0èåº  F F ˜‰á t¦‰ @ I ÿÿÿÿgß gX8w ˆ
s‰Ès¦‰€S±®  ZX   ±®_±®   N N 82á Ä6?Š @   ÿÿÿÿèù (E8w  ÇU€x6?ŠH…8®  jèŒ   P8®§H:® 0 P P ¨S9á Ô
s‰ @   ÿÿÿÿª~ ·~Aˆüá  n t o s k r n l . e x e    h a l . d l l       k d c o m . d l l   B O O T V I D . d l l  MmRl  A C P I . s y s  p 
  W M I L I B . S Y S   p   p c i . s y s  bíá
  i s a p n p . s y s    
  p c i i d e . s y s      P C I I D E X . S Y S    
  a l i i d e . s y s      i n t e l i d e . s y s  :Š
  t o s i d e . s y s  JŠ?÷á
  v i a i d e . s y s    
  c m d i d e . s y s      M o u n t M g r . s y s   
  f t d i s k . s y s      P a r t M g r . s y s  P5:Š
  s i s i d e . s y s  JŠxñá  p a v b o o t . s y s     V o l S n a p . s y s     c p q a r r a y . s y s    S C S I P O R T . S Y S     a t a p i . s y s   a h a 1 5 4 x . s y s  €“eŠ  s p a r r o w . s y s   z±  s y m c 8 1 0 . s y s     a i c 7 8 x x . s y s     d a c 9 6 0 n t . s y s  KŠ  q l 1 0 w n t . s y s  ˆ7:Š
  a m s i n t . s y s   €“eŠ  a s c . s y s   B  a s c 3 5 5 0 . s y s     m r a i d 3 5 x . s y s     i 2 o m p . s y s   i n i 9 1 0 u . s y s    
  q l 1 2 4 0 . s y s   p   a i c 7 8 u 2 . s y s  Á7:Š  s y m c 8 x x . s y s  ¿3 
  s y m _ h i . s y s   b™tº
  s y m _ u 3 . s y s  vŠ    A B P 4 8 0 N 5 . S Y S    a s c 3 3 5 0 p . s y s    c d 2 0 x r n t . s y s  :Š  u l t r a . s y s   a d p u 1 6 0 m . s y s   
  d p t i 2 o . s y s     
  q l 1 0 8 0 . s y s     
  q l 1 2 8 0 . s y s  :Š9:Š  q l 1 2 1 6 0 . s y s  XŠüá  p e r c 2 . s y s   p e r c 2 h i b . s y s    h p n . s y s     c b i d f 2 k . s y s  MmRl  d a c 2 w 2 k . s y s  MmIn  S i S R a i d . s y s     d i s k . s y s  :Š  C L A S S P N P . S Y S  
  f l t M g r . s y s      s r . s y s      P x H e l p 2 0 . s y s   
  K S e c D D . s y s  :Š::Š  N t f s . s y s  eŠ  N D I S . s y s  B 
  v i a a g p . s y s  ¤ Irp 
  u a g p 3 5 . s y s      s i s p e r f . s y s  MmRl  s i s i d e x . s y s  MmIn  S I S A G P X . s y s     s f h l p 0 2 . s y s   B  s f d r v 0 1 . s y s     R e c A g e n t . s y s    o h c i 1 3 9 4 . s y s  Rl  1 3 9 4 B U S . S Y S  MmIn  M u p . s y s  p   a l i m 1 5 4 1 . s y s  :Š
  a m d a g p . s y s   ¹3 
  a g p C P Q . s y s  q CPnp  i n t e l p p m . s y s    a t i 2 m t a g . s y s    V I D E O P R T . S Y S     c d r o m . s y s   r e d b o o k . s y s     k s . s y s   @   i m a p i . s y s   A L C X W D M . S Y S  MmRl  p o r t c l s . s y s  MmIn  d r m k . s y s    u s b o h c i . s y s  Á=:Š  U S B P O R T . S Y S  ·3  u s b e h c i . s y s     s l n t a m r . s y s     S l W d m S u p . s y s    M t l m n t 5 . s y s  a>:Š  M o d e m . S Y S   l v c a p 2 1 4 . s y s   
  S T R E A M . S Y S      R t l n i c 5 1 . s y s  :Š  f d c . s y s  €“eŠ
  s e r i a l . s y s   Àz±  s e r e n u m . s y s     p a r p o r t . s y s     i 8 0 4 2 p r t . s y s    m o u c l a s s . s y s  eŠ  k b d c l a s s . s y s  z±  a u d s t u b . s y s  `   r a s l 2 t p . s y s  ( =  n d i s t a p i . s y s  V€  n d i s w a n . s y s  €“eŠ  r a s p p p o e . s y s  |±  r a s p p t p . s y s  KŠ  T D I . S Y S    
  p s c h e d . s y s      m s g p c . s y s   p t i l i n k . s y s    
  r a s p t i . s y s  ðá    R o o t M d m . s y s    
  t e r m d d . s y s  ìá    R M S P P P O E . S Y S   
  s w e n u m . s y s   p 
  u p d a t e . s y s  Á¡A:Š  m s s m b i o s . s y s    N D P r o x y . S Y S  ðð5Š
  u s b h u b . s y s      U S B D . S Y S    M O D E M C S A . s y s  :Š  S i l i c o n . s y s  ¨Œüá  f l p y d i s k . s y s    i 2 o m g m t . S Y S    
  F s _ R e c . S Y S      N u l l . S Y S  IŠ  B e e p . S Y S  In  v g a . s y s  p   m n m d d . S Y S  
  R D P C D D . s y s      M s f s . S Y S  :Š  N p f s . S Y S  2Š
  r a s a c d . s y s  MmRl  i p s e c . s y s    t c p i p . s y s   a v g t d i x . s y s  X³â
  w a n a r p . s y s      i p n a t . s y s    n e t b t . s y s   a f d . s y s     n e t b i o s . s y s      r d b s s . s y s  
  m r x s m b . s y s  IŠˆ{íá  F i p s . S Y S  {±  a v g m f x 8 6 . s y s    a v g l d x 8 6 . s y s    U S B S T O R . S Y S  påIŠ  C d f s . S Y S  In  d u m p _ a t a p i . s y s   €“eŠ  d u m p _ W M I L I B . S Y S   
  w i n 3 2 k . s y s       D x a p i . s y s   w a t c h d o g . s y s  IŠ  d x g . s y s  MmIn
  d x g t h k . s y s      a t i 2 d v a g . d l l  B  a t i 2 c q a g . d l l    a t i 3 d u a g . d l l    a t i v v a x x . d l l  Rl
  w d m a u d . s y s  MmIn  s y s a u d i o . s y s    H T T P . s y s  :Š  s r v . s y s     P f M o d N T . s y s    
  s e c d r v . s y s      F a s t f a t . S Y S    k³â   MmInÀç9Š(H:ŠpG:ŠpG:Š  p       €“eŠ˜ùIŠ˜{íá±Á¡G:Š   B @E:Š p{±      
4     A Irp hœTŠhL:Š   àG:ŠàG:Š    
  Ø>;Š   MmRlÈH:Š˜ùIŠ    ›{íá   MmInÀç9ŠèH:Š0H:Š0H:Š  p       €“eŠ˜ýIŠÈŒüáü°ÁaH:Š   B   €{±        4                                 MmRlˆI:Š˜ýIŠ    ËŒüá   MmInÀç9Š¨I:ŠðH:ŠðH:Š  p       €“eŠÀJŠp„æáà°Á!I:Š   B   {±      4                          ¸:tŠ    0MmRlHJ:ŠÀJŠ    s„æá   MmInÀç9ŠhJ:Š°I:Š°I:Š  p       €“eŠÀ  JŠX“âÄ°ÁáI:Š   B èI:Š  {±      4             €E:Š°N9Š½±>          ´J:Š  HMmRlK:ŠÀ JŠ    [“â   MmInÀç9Š(K:ŠpJ:ŠpJ:Š  p       €“eŠÀ
JŠèqíá(´Á¡J:Š   B   °{±      &4                                 `MmRl PP€ÿÿÿÿ8{   @¿ˆÿÿÿÿ8‹   0ˆÀÿÿÿÿ8›   ‹ÊÁé
ƒá9Mø‹M}Áê
ƒâ‰Uø‰uüëF;uìvX‹uèëS‹Mƒ}tƒ}ø}ƒ}ðv2‹Uü;Öt‹—Áè %øÿ ‹ò-  @PQVè§ûÿÿ…Àu2‹uü‹MÇEüÿÿÿF;uìv‹uèÿEð;uä…?ÿÿÿƒ} uÿA<_^[É F‰sëóÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì‹Eƒeýƒeü SV‹u3Ò‰Eð‹FB;FW‰Uô‚M ‹ M€¿œV€ë3ÒB€~
…  jX9Eð„„  ‹V,3É8F”ÁL  Óê=üV€À  s‹F‹N;Áv+ÁÁè‹Ð3ÀPVRè|ûÿÿEüEøPEPj jVè¡3 EèPè$,ÿÿ‹ÏÿÓ‹M艋Mì‰NŠÐ‹ÏÆF
ÿ$M€‹F;Fƒhÿÿÿé£  öFt‹F;FrÿuVèóýÿÿé  d¡$ ‹€L Áè#Â9Ut*‹
üV€ù' sc…Ét‹Ñ¯ÑkÒÁêB9V<vN…ÀuJ3ÒB9U‰˜LU€t…Àt9Uüv3‹ÏÿӊЋÏÆF
ÿ$M€ëÿuVè}ýÿÿ‹ÏÿӊЋÏÆF
ÿ$M€ƒeô ‹EôF<_^[É ÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìS‹]öÃVWtƒãþ3Àë3À@‹s ‹NÿC3Ò‰M¹ÀV€BðÁ…ÀusjSè4þÿÿ~ÿÿÿ„‘  ‹F‹M‹Áé‰NÿC‹K;Kv3ÉAº¸V€ðÁ
‹K;Kv‰KûÀV€u‹XÂU€Ê;
,  V€v‰
,  V€;Fv‰F_^[] j SèÁýÿÿ¿ÿÿÿ9~uSèñÿÿ…Àu†jSè¥ýÿÿ9~…uÿÿÿÿ(  V€3ÀëÂÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì3É3ÒAèІ …À„ì ‹E‹@ S‰Eø‹@jY‰Eôÿ(M€»€  9üV€ŠÐˆUÿsjYÿ0M€ƒÈÿ¹V€ðÁ3Àé¤ ¡¼V€+€2U€;Ã|Õÿ
¼V€V3ÀW@¹PV€ðÁd¡  À d¡  ‹2‹€Ì ‹Î#
´V€HF‰2è-É ‹u‹ø‰‡Eƒf jVWèÀß ŠUÿjYÿ0M€‹Îè{Ö 3ۋפӋÈ3ÀÁâÊ‹1U€

U€Ã‹1U€”
U€Útþ `Àrþÿ?`Às‹1U€÷Ó÷Ò#Ë#ƒÉB‰F‡Ekÿ‹E‰=¨V€ƒÈƒ' PèÏýÿÿ‹ÞÁã …À‰EuWjYÿ(M€ƒOÿ¼V€3ÉAºÐV€ðÁ
jŠÐYÿ0M€d¡$ ÿ5$ŸM€ÿ5 ŸM€ÿpDWVSèºä ƒÈÿ¹V€ðÁ3ÀëUW‹}WSEPè“íÿÿ‹]ø‹s9urtj WVÿuèÐÒ ‹EôÿC°ƒöGt¡HV€ÿ@,‹
HV€3À@ƒÁ0ðÁ3À@_^[É ÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì ‹EV‹p ‹V$W‹~ …ÿ‰}ð‰}è‰Uøu9‹FÁà‹ÊÁá % ðÿÿ¹  ;ø‰Mäv…É…¨ ‹N,ƒf$ ‰MèÑë‹NƒÁ9H‹ÊÀ% 0 Áá  ‰MäÏ‹~0S;ßv+ù‹Çuƒ}ð …^ ‰V$éV Áé áøÿ é  @‰Eô‹ùÁè3ÛÇCƒeü ‰}ì‰Eàƒût
f÷Çÿtƒeü ë1‹ßÁë  ãøÿ ë  @‹ƒà3ÉÁuSÿuèôüÿÿ…Àt5‹Uø‰]ü3Û‹ƒà3ÉÁuWÿuèÔüÿÿ…Àt‹Uømô  ƒÇƒ}ô ’ë‹Uø;}àtzd¡$ ƒ}ü ‹XDtb‹E‹@ ;pÃU€uTjYÿ(M€ˆE3ÀPPSP‹EüÁà  PÿuüèïÕ ÿ¼V€3À@¹0V€ðÁŠUjYÿ0M€ÿƒ( ƒÈÿ¹V€ðÁ‹Uø;}ì„Õþÿÿ+}ìÁç Áïç þÿú…Ò‰~$‹}è‰~ t‹Mä‹ÑÁé3Àó«‹Êƒáóªƒ~ tVè6Í [_^É ÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìS‹]‹C…ÀW‰Eu¡´(V€‰E‹¸Œ …ÿ„—  ƒ „  VhMmLkj0j èR ‹ð…öu!Gër‹E‰F‰^‹C‰F‹C‰F‹C‰F‹C‰F‹E‰F ‹E‰F$‹E‰F(‹EO‰F,‰Mÿ M€‹ë9Yt+‹  ;Ïuõ‹O‰N‰>‰1‹MO‹MŠÐ‰wÿ$M€^_[] ÿwSQjhÙ  èôEÿÿÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìQ‹E‹@…À‰Eüu¡´(V€‰EüV‹°Œ …öt{S^W‹Ë3ÿÿ M€‹ŠÐë ‹E;Au…ÿuD‹9‹A‰8‰G‹E)F‹ù‹ ;ÎuÜ‹Ëÿ$M€…ÿu,9~t/‹Eüÿ°Œ ÿ°, ÿujjvècEÿÿPQWjhÙ  ëïj Wè?J _[3À@^É ÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìS‹]‹C…ÀVu¡´(V€‹°Œ …öu3Àë,W~‹Ïÿ M€‹Në;Yt‹I;Îuô3öŠÐ‹Ïÿ$M€‹Æ_^[] ‹U‰Q ‹U3ö‰Q$FëÜÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìVW‹}‹G…Àu¡´(V€‹°Œ …öu3Àë,S^‹Ëÿ M€‹Në;yt‹I;Îuô3öŠÐ‹Ëÿ$M€‹Æ[_^] ‹u‹T·)q3ö‰QFëÛÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì0ƒeø ƒeð S‹]3À@‰]ä!EäVWÆEÿ ‰EèujYÿ(M€ˆEÿöÃtd¡  ‹€Ì ë¶U€‰Eè¡ µU€p(ƒÀ ‰Eô3À9‰uu‹Eø@;Eè‰Eøƒr ‹… µU€ëÕ‰EÔ‰Eì‹‹Ó‰UàöC€‹‰EзC{‡‰]؉EÜ„‹  ‹7‹FƒN‹N‹V%  3ÛÃuöÁu…ÒtƒúÿtRÿvèÄÑ !^f‹Ff= uƒ~rÿ
€2U€fÿNë(f= tHf‰Fë‹Æ+¨V€j™Y÷ùÿ
€2U€‹ÈèÅ ƒÇ;}Ür€‹u‹]Ø‹UàëO‹f‹Hfƒùuƒxrÿ
€2U€fÿHë)fƒùtIf‰Hë+¨V€j™Y÷ùÿ
€2U€‹ÈèÆÄ ‹UàƒÇ;}Ür±‹EÐÿEð;EÔt‹Øéõþÿÿƒ}ì u‰]ì9u3É‹Âð±;Ât‰UÔéÍþÿÿÿuð‹Môÿuìèzø ‹Eø@;Eè‰Eøs‹… µU€p(ƒÀ ƒeð érþÿÿƒ}ä _^[uŠUÿjYÿ0M€É ÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìQQ‹E‹P‹Hƒ` €HʉHáÿ SVW‹xŒ9ÿ ÁépŽ‰M‹ÊÁéáø? ‹¹ `À‹‰ `À‰Mü¹  ‰}ø#ù3Û;ùu8…Ûu4‹Mü‹}ø¬ÏÁé‰}ü‹ù‹MüÁêáÿÿÿâÿ ʉƒÆA;urõIë.Áê âøÿ ê  @‹
‹z¬ùáÿÿÿ‰ƒÆÁïƒÂ;urá;
V€_^[v€HÉ ÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ì‹ES‹]V‹u‰F‹H‰N‰^‹H‰N‹H‰N‹H‰N‹@‰F ‹E‰F$‹E‰F(‹FÁè W%øÿ -  @¿ÈV€‹Ï‰F,ÿ M€‹
àV€èV€‰ÇFàV€‰qŠÐ‹Ï‰5àV€ÿ$M€_^[] ÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒìƒeô SV‹uW‹}Áç …ö‰}ðt‹F‰Eôƒeø »ÈV€‹Ëÿ M€‹
àV€ºàV€;ʈEÿt`‹E;A,uLƒ}ø ul‹E9Aum…öt'öFu!ƒ=LU€ u‹A;Fu[‹Eô9A u^‹A;Fu_‹1‹y‰7‰~‹}ð‹u‰Mø‹  ;Êu¦ƒ}ø uK€=LU€ uBÿuWVjhÚ  è"@ÿÿÿuøVQjëíPÿqQjëäÿvÿqQjëÙPÿq QjëÐÿvÿqQjëÅ‹EŠUÿ)èV€‹Ëÿ$M€‹Uø…Ò_^[t
¹ÐV€è…õ É ÌÌÌÌÌfƒ=ÔV€
¹ÐV€s èDõ 3Éëèõ 3ÉA…ÀuhMmSyj0PèK …Àu+ÆLU€ÃƒùW‹øu‹ …ÀtV‹0j PèZD …ö‹Æuð^‹Ç_ÃÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìQQ‹M3À‰öLU€t  €=LU€u3Àë~V¾àV€95àV€u3Àëk‹
 ÇU€;Ètò‹Ñú ÇU€‰Eü‰EøtFSW‹
àV€3ÿ;Ît,‹B‹q$;ðr‹Z Ø;ósy‹  ¾àV€;Îuâ;}üv‰}ü‰Uø‹ú ÇU€u¾_[‹Eü‹M‰‹Eø^É ÌÌÌÌÌÌ‹ÿU‹ìƒì ‹M‹QA‰Eð‰Eü‹AAS%ÿ V´ÿ ‹EÁè %øÿ -  @W‹xø‰}ô‹}Áîƒçþ9}ô‰uøPðtÿuôÿuÿuh é÷  ‹:ÑïƒÿwWÿuÿuh éÝ  _þ;ó‡â  |øðë‹X…·  ƒÀ;Çrî¿Iá  ¿ÁƒÂ…À‰Uô‹Þ‰ 
MmCa–JèôõшìËÛˆ         €€ ð2܈    @¿ˆ`     8ñ6ä    ?äˆ ?äˆX?äˆ    
    
Ntfn     ðõш     QfŠ0ÐĈ 
MmSdˆ¦¸ˆ`  ‰  7  0IêÉ 7    °ïºˆØ¦¸ˆ     CcBc€¯»ˆÀ§¾ˆ À6   
Vad °ÿ Óÿ °°¼ˆpĈȕh‰ @HÃyŠhVá€Wá  A 
Mutá   @ zŠ  `(V€     @A¿ˆ@A¿ˆÈ:fŠ       
NtfrÈñ¿ˆ`ŸÁˆ                         
NtFs  €|к  ‰  ´A¿ˆ´A¿ˆ ºß‰ 
MmCa¤€äô¾ˆ\罈         €€ *ˆ    ÈA¿ˆ`     8Ôá    ¨D¿ˆÈD¿ˆè켈    
 Eveî€V{‰Ð泈 
Ntfn     p-Áˆ     QfŠCcPT 
NtFs  €|к     |B¿ˆ|B¿ˆ ¾ˆ 
Ntfr0‡½ˆÀ‡½ˆ                         usbphº¼ˆ Z½ˆ(   #
Ntfi
  @          QfŠP*zäèB¿ˆ  C¿ˆC¿ˆ C¿ˆ C¿ˆ            ¨+zä                                                                                  ²ˆP#Áˆ    # 
Ntfr0Ö½ˆhD¿ˆ(œ1‰                       
NtFs  ÐRä®     TD¿ˆTD¿ˆ  
Ntfr D¿ˆð
Àˆ                         
MmSdÈA¿ˆ`   ?  À3êÁ ?    @¾ˆB¿ˆ     Hal èg0ŠàÖ¿ˆ àP   
NtfrøáˆH׿ˆ                         
FSfm  Ô“f®  ó‰  LE¿ˆLE¿ˆ=´ß‰ 
MmCaHy°äÌJ½ˆ|x½ˆ         €€  3Ĉ    `E¿ˆ`     Ø3°é    8h0ŠXh0Š°J½ˆ    
 
FSfm  ‘Æ®  ׉  ÜE¿ˆÜE¿ˆ=³ß‰ 
Ntfn     𾈠    QfŠ  
MmSdÎɈ`   ?  ð$êÁ ?    °Ô}‰XÎɈ     CcSc 
Filå        ™|Š @`(V€   p 00vŠ ©sŠ}$êˆÜálÓ¿ˆ         B@ f x P8(êÁ            ÌF¿ˆÌF¿ˆ    ÜF¿ˆÜF¿ˆ   
Filå        ™|Š @`(V€   p 00vŠ ©sŠ
ê¨ Ûä\¿ˆ         B@ B x ˜ÃÔä             dG¿ˆdG¿ˆ    tG¿ˆtG¿ˆ   Thrå 
Ntfrp¿ˆ_Áˆ                         Io H°y‰¨e»ˆ 
Filå        ™|Š @`(V€   p 00vŠ ©sŠý?êÐZþâôC½ˆ         B@ ~ ø oOè¨            TH¿ˆTH¿ˆ    dH¿ˆdH¿ˆ   
MmSd8O»ˆ`   ?   DêÁ ?    K»ˆˆO»ˆ    
Ntfn     ¸J»ˆ     QfŠ   CcSc 
FSfm  ÔãB®     ôH¿ˆôH¿ˆ=·É 
MmSdHd»ˆ`   ?  ÐNêÁ ?    Pý¾ˆ˜d»ˆ    
Ntfn     ”½ˆ     QfŠPÊ4Š 
Ntfr”½ˆÐI¿ˆ                         
NtFs  €|к     ¼I¿ˆ¼I¿ˆ   
NtfrhI¿ˆx´½ˆ                         
Eveî   4zŠ  `(V€     0J¿ˆ0J¿ˆ Thrå P
Proã    izŠ  `(V€­) á   hJ¿ˆhJ¿ˆpJ¿ˆpJ¿ˆ@ê
’g         ¬     ×  J¿ˆ J¿ˆ    `ù¾ˆ0½ˆ       2  öûh‡¤·É      ð ¨Ð¯ˆ`W¼ˆ€ ìh  
 Üx    z  `\دˆŒW¼ˆ   "•áˆJµáâ½Tã  ül@®CA    @K¿ˆ@K¿ˆ     l@®à     dK¿ˆdK¿ˆ         D@‰0ÇMŠ  
    ‚(ä  Ðýá @ `(V€    ,       À‡ áÀK¿ˆÀK¿ˆ     Àߺavgcsrvx.exe        Üù¾ˆ¬½ˆ  @5çº  ÿ     Àý  èö   G   '@   Ÿ¢Ð"  ŒšR          Ø
¦ˆöûh‡¤·É  Ðþ é2 \2 2  Y  0ˆÀÄÙ¯ˆôX¼ˆ        Ðþ   /: P    
  H  Q¿¸ƒ  P 
Vad à ð H—ÁˆÐ݈   0[QŠ0éâüÿÿÿ  @ 
AvgA€52ŠpÈÀˆ M¿ˆ    @5Š  ÐÈÀˆ             \úÀˆ´nåˆ           TM¿ˆTM¿ˆ        pM¿ˆpM¿ˆ  |M¿ˆ     Thrå¸Ò¿ˆàr>Š°°Ðº        
Vadl N kN ¨]ÚˆÐÀˆ   `þ;ŠpÌ
âüÿÿÿ  X ætÿ/æt  äM¿ˆ Waitˆæ½ˆxS‰0€‰P2¡‰N¿ˆ    (XzŠ 
MmSd¿ˆ`  8    °2êø     `O¿ˆX¿ˆ    
MmCaÈ^ÄäT¿ˆO¿ˆ         €€  ƒÁˆ    PN¿ˆ`     (*á    À!Áˆà!Áˆˆ¾ˆ    
 
FSfm  Ôã@®     ÌN¿ˆÌN¿ˆ=Bš‰ 
Eveî   4zŠ  `(V€  éˆ   O¿ˆ O¿ˆ 
MmCa ­ÜäTN¿ˆ¿ˆ         €€ િˆ    O¿ˆ`     4«ä    h¾ˆˆ¾ˆ8N¿ˆ    
 
Ntfn     P¿ˆ     QfŠð±‰ 
Ntfr 1ĈƼˆ                         
NtFs  ÐRä®     ôO¿ˆôO¿ˆ     *  xR  ü<ˆÀÀ4 %  @¨À * :  @¨À àÀ  @  . /  Sà ‹ & þ &.'"&ú =Šazr ë & ô ² c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ð  Ú     2                                                                                                  =                                    k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ÿÿÿÿÿ                                                  àC      @   ˆ                                `À`À"`À2`ÀB`À"ˆÀ2ˆÀBˆÀR`ÀB¨ÀRˆÀbˆÀR¨Àb¨Àr¨À‚¨ÀrˆÀ‚ˆÀ’ˆÀ’¨À¢¨À²¨À¨À¢ˆÀ²ˆÀÒ¨Àâ¨Àò¨À©ÀˆÀÒˆÀ©À"©À2©ÀB©ÀâˆÀòˆÀR©Àb©Àr©À‚©À‰À À% % À‘|| ’|" 0‘|`‘| “|ð|P‘| ’|!&  á„|!Bˆ| 1ýˆ|!€| ‘|1|a|A|Q|q||a“| ü ûˆ|x!ˆ|áÃw!€| à_ ax±ÀwQ€|ñ”|’||ñÀwq|1’|P“| _ _ o ð^ !o Ð^ à‘|1Àw ' ‘Âw ñ' p^ a|Âw 3 !Àw A3 AÂw!|Q|A| €| Ð] á‚|€|„|±‘|àI !BH q‘|ñ‘|| °| À|Ax0ˆ|ax@€| ÿ 0€|Àw`€|AÅw”|qÄwÄwq€| > €| @_ ‘Äw±Äw¡Äwpx€xÀx x°xxàxÐxðI ±’|ñ€|‚|°€|!x | ] áÀw¡Âw¡ÁwÀÄwƒ| €] qÂwá€| ' ÁÁw p' p`  ( Á€| ) 5 03 5 P3 ¡„| €|ƒ|ч|Ñ„| 6 ‘ƒ|ð| !ûÅw±Ãw|±Âw                    lMmRl(|:Š °JŠ    ‘êáØy:Š MmIn(d:ŠH|:Š{:Š{:Š  p       €“eŠÈàJŠÈGâ­ÁÁ{:Š   B   À±      å3                 j<}              „MmRlè|:ŠÈàJŠ    ËGâ   MmIn(d:Š}:ŠP|:ŠP|:Š  p       €“eŠ(àJŠÈãäáð¬Á|:Š   B 
 б      ä3             ˜¶sŠ      ˆ~:Š©?Š        œMmRl¨}:Š(àJŠ    Ëãäá   MmIn(d:ŠÈ}:Š}:Š}:Š  p       €“eŠ( KŠÈþâÔ¬ÁA}:Š   B   à±      ã3                                 ´MmRlh~:Š( KŠ    Ëþâ   MmIn(d:Šˆ~:ŠÐ}:ŠÐ}:Š  p       €“eŠXBKŠ‘êḬÁ~:Š   B   ð±      â3         00vŠ  n4`º¢á‰          PfŠ    ÌMmRl(:ŠXBKŠ    ‘êá   MmIn(d:ŠH:Š~:Š~:Š  p       €“eŠ(ðLŠH
â°ÁÁ~:Š   B    €±      4                                 äMmRlè:Š(ðLŠ    K
â@)qŠ MmIn(d:Šh€:ŠP:ŠP:Š  p       €“eŠÀqOŠ¨3áá ÚÁ:Š   B   €±      €5                                 üMmRlH€:ŠÀqOŠ    «3áá  ¸ÄU€ °=Š  pÖJŠ ð8Š  ;Îáá`4Š ü   LV€ LV€ ©sŠ€%ÎáØ&Îá,‡0Š MmRl:ŠÀñQŠ    »~â3á MmIn(d:Š(:Šp€:Šp€:Š  p       €“eŠ0ZJŠÞäáHžÁ¡€:Š   B   0€±      ^3 ¼€:Š  ¨Eº‰¨Eº‰ CcBcH¡‰€Ï°‰ €Ñ   (RŠ0H]Š 
MmCa÷2á   MmRlÈ:Š0ZJŠ    ÞäáØ ±‰ MmIn(d:Šè:Š0:Š0:Š  p       €“eŠ0^JŠX
â,žÁa:Š   B HA4Š @€±      ]3     Pýÿ_ý     
Filåx¼‰     ™|Š BPC¼‰  4 MmRlˆ‚:Š0^JŠ    [
â   MmIn(d:Š¨‚:Šð:Šð:Š  p       €“eŠ¸sJŠ¸3áážÁ!‚:Š   B $‚:Š P€±      \3   _?Š     QfŠöûß 

TDIc I@Š)2Š            L MmRlHƒ:Š¸sJŠ    »3áá   MmIn(d:Šhƒ:Š°‚:Š°‚:Š  p       €“eŠ¸wJŠÈ~âôÁá‚:Š   B à‹X `€±      [3     >X      ºW       ¼X      0 X  d MmRl„:Š¸wJŠ    Ë~â   MmIn(d:Š(„:Špƒ:Špƒ:Š  p       €“eŠÀ}JŠ(ÞäáX¡Á¡ƒ:Š   B   p€±      z3   !      
Filå        ™|Š B    p   | MmRlÈ„:ŠÀ}JŠ    +Þäá   MmIn(d:Šè„:Š0„:Š0„:Š  p       €“eŠÈ…JŠX3â¼Áa„:Š   B 
 €€±      Y3 ™|Š B    p 00vŠ ©sŠ²á é–á$’]Š          ” MmRlˆ…:ŠÈ…JŠ    [3â   MmIn(d:Š¨…:Šð„:Šð„:Š  p       €“eŠÈ‰JŠÈ3áá Á!…:Š   B  €±      X3    ×ï 
Filåp  è              ™|Š C    ¬ MmRlH†:ŠÈ‰JŠ    Ë3áá   MmIn(d:Šh†:Š°…:Š°…:Š  p       €“eŠÈJŠ¸^â„Áá…:Š   B ä…:Š  €±      W3 0   p”9Š   ú”b€Š•b€”b€  Ppâ¤Ä  Š 
Eveî    Ä MmRl‡:ŠÈJŠ    »^âX†:Š MmIn(d:Š(‡:Šp†:Šp†:Š  p       €“eŠð•JŠ8ÞäáhÁ¡†:Š   B   °€±      V3 &&Ð\á             ä†:Šä†:Š    ô†:Šô†:Š  Ü MmRlȇ:Šð•JŠ    ;Þäá   MmIn(d:Šè‡:Š0‡:Š0‡:Š  p       €“eŠð™JŠh3âLÁa‡:Š   B p À€±      U3                                ô MmRlˆˆ:Šð™JŠ    k3âCcSc MmIn(d:Š¨ˆ:Šð‡:Šð‡:Š  p       €“eŠðJŠ¨SÚá0Á!ˆ:Š   B (ˆ:Š Ѐ±      T3 ÿÿÿÿX<Ѻ  ø¹1Š`Á5Š              ¨MzŠ˜ˆ:Š    MmRlH‰:ŠðJŠ    «SÚá   MmIn(d:Šh‰:Š°ˆ:Š°ˆ:Š  p       €“eŠ¦JŠÈ^âÁáˆ:Š   B   à€±      S3 ð0X      # 
FSfm  ÔÓ‚®     ,‰:Š,‰:Š=ÛWÿ   $MmRlŠ:Š¦JŠ    Ë^â B MmIn(d:Š(Š:Šp‰:Šp‰:Š  p       €“eŠªJŠÎááøœÁ¡‰:Š   B   ð€±      R3      ̉:ŠÌ‰:Š    
IoCï
   К|Š  `(V€   
   <MmRlÈŠ:ŠªJŠ    Îááè?Š MmIn(d:ŠèŠ:Š0Š:Š0Š:Š  p       €“eŠ®JŠ¸>â\ ÁaŠ:Š   B hKUŠ ±      q3 `(V€   p èç^Š  ±’Æá ‘5Š            €  8   TMmRlˆ‹:Š®JŠ    »>â   MmIn(d:Š¨‹:ŠðŠ:ŠðŠ:Š  p       €“eŠ0¶JŠ¸SÚá@ Á!‹:Š   B (‹:Š ±      p3 ¨­¼‰    ú”b€Š•b€”b€    D:Š  Š Hal 09-Š6£‰ 
  lMmRlHŒ:Š0¶JŠ    »SÚá   MmIn(d:ŠhŒ:Š°‹:Š°‹:Š  p       €“eŠ0ºJŠX³â$§Áá‹:Š   B xMKŠ ±      ¯3   P
ù¹ 
Vad 0 ¯ 0›CŠ     @@šQŠHÄá@Äá  
  „MmRl:Š0ºJŠ    [³â€ƒž‰ MmIn(d:Š(:ŠpŒ:ŠpŒ:Š  p       €“eŠ0¾JŠ(Îáá§Á¡Œ:Š   B   0±      ®3   ÄŒ:Š    O
Thrå   0gzŠ  `(V€F á p  øŒ:Š  œMmRlÈ:Š0¾JŠ    +Îáá   MmIn(d:Šè:Š0:Š0:Š  p       €“eŠXÆJŠÈ>âì¦Áa:Š   B ðŒ:Š @±      ­3 ðŒ:ŠŸ0Š`:Š     ðŒ:Š      è:Šè:ŠðŒ:Šà:Š¨:Š  ´MmRlˆŽ:ŠXÆJŠ    Ë>â   MmIn(d:Š¨Ž:Šð:Šð:Š  p       €“eŠXÊJŠÈSÚáЦÁ!Ž:Š   B $:Š P±      ¬3             àö® 0   ðŒ:Š$:Š$:Šb$P€¶‘R€j$P€  ÌMmRlH:ŠXÊJŠ    ËSÚá   MmIn(d:Šh:Š°Ž:Š°Ž:Š  p       €“eŠXÎJŠh³â´¦ÁáŽ:Š   B   `±      «3 :Š :Š     ý»‰Y|ñ­×v¬
º‰¬gLŠ       ÿ    äMmRl€:ŠXÎJŠ    k³â   MmIn(d:Šˆ‘:Šp:Šp:Š  p       €“eŠpÖJŠ8ÎáᘦÁ¡:Š   B   p±      ª3 P:ŠQ  G   xãâ    à:ŠP:Š  H   €ãâ      ¸ÄU€ °=Š   IV€ ð8Š:Š  p       €“eŠ0>KŠè´Þá°™ÁA:Š   B   Ђ±      43 ÜÂÃáÜÂÃáx:ŠÐÂ5Š    
        èç^ŠÐÂ5Š         p:Š =V€°º‰H}]ŠØaãw¸:Š MmInˆ‘:Š  Ð:ŠÐ:Š  p       €“eŠØÚJŠ¸â|¦Á‘:Š   B Ð  €±      ©3 xeŠ zºá°zºá  € 
TCIZ  À¨ ÿÿÿ ÿÿÿÿ   È 8Ù0Š    , MmRl(’:ŠØÚJŠ    »â   MmIn(d:ŠH’:Š‘:Š‘:Š  p       €“eŠÈÅeŠè!íá`¦ÁÁ‘:Š   B   ±      ¨3                
 Ntfi 
FSfm  ÔSò®    D MmRlè’:ŠÈÅeŠ    ë!íá@”x‰ MmIn(d:Š“:ŠP’:ŠP’:Š  p       €“eŠˆ–aŠ¸ÞâD¦Á’:Š   B 0   ±      §3 pw¡‰pw¡‰     CTE °§€‰@ù‰
 
Ntfn     ®|‰    \ MmRl¨“:Šˆ–aŠ    »Þâ   MmIn(d:ŠÈ“:Š“:Š“:Š  p       €“eŠx‰aŠè1íᨩÁA“:Š   B Ø^ °±      Æ3 0   †_ŠÄ†_ŠÄ†_Š@JO€þùW€    À
]Š            t MmRlh”:Šx‰aŠ    ë1íá   MmIn(d:Šˆ”:ŠÐ“:ŠÐ“:Š  p       €“eŠ0(aŠÈ〈Á”:Š   B   À±      Å3                                 Œ MmRl(•:Š0(aŠ    Ëâ   MmIn(d:ŠH•:Š”:Š”:Š  p       €“eŠ ëJŠø!íáp©ÁÁ”:Š   B   б      Ä3                                 ¤ MmRlè•:Š ëJŠ    û!íá   MmIn(d:Š–:ŠP•:ŠP•:Š  p       €“eŠ ïJŠÈÞâT©Á•:Š   B 0 à±      Ã3 þùW€     ú`Š                        ¼ MmRl¨–:Š ïJŠ    ËÞâ   MmIn(d:ŠÈ–:Š–:Š–:Š  p       €“eŠ(÷JŠø1íá8©ÁA–:Š   B   ð±      Â3                                 Ô MmRlh—:Š(÷JŠ    û1íá   MmIn(d:Šˆ—:ŠÐ–:ŠÐ–:Š  p       €“eŠ(ûJŠ¸Žâœ¬Á—:Š   B    ‚±      á3                             PfŠ  ì MmRl(˜:Š(ûJŠ    »Žâ   MmIn(d:ŠH˜:Š—:Š—:Š  p       €“eŠ(ÿJŠ"íá€ÖÁÁ—:Š   B þùW€ ‚±      `5                                 MmRlè˜:Š(ÿJŠ    "íá   MmIn(d:Š™:ŠP˜:ŠP˜:Š  p       €“eŠPKŠXâäšÁ˜:Š   B    ‚±      ?3                                 MmRl¨™:ŠPKŠ    [â   MmIn(d:ŠÈ™:Š™:Š™:Š  p       €“eŠPKŠ2íáÈšÁA™:Š   B   0‚±      >3                 PfŠ      Ï Irp XT2Š  4MmRlhš:ŠPKŠ    2íá  MmIn(d:Šˆš:ŠÐ™:ŠÐ™:Š  p       €“eŠ(KŠÈŽâ¬šÁš:Š   B   @‚±      =3       „ã4Š MmRlê 
Io R a s A c d  :Š Irp ø<4Š  LMmRl(›:Š(KŠ    ËŽâ   MmIn(d:ŠH›:Šš:Šš:Š  p       €“eŠhKŠÈ´ÞášÁÁš:Š   B   P‚±      <3         
EveîÀÔâ` ` PCâ     4zŠ  `(V€  dMmRlè›:ŠhKŠ    Ë´ÞáؘHŠ MmIn(d:Šœ:ŠP›:ŠP›:Š  p       €“eŠhKŠhâtšÁ›:Š   B   `‚±      ;3              ¼›:Š¼›:Š    Ì›:ŠÌ›:Š   
  |MmRl¨œ:ŠhKŠ    kâ   MmIn(d:ŠÈœ:Šœ:Šœ:Š  p       €“eŠ(KŠXDÝáØÁAœ:Š   B øF´‰ p‚±      Z3     
        èç^ŠÐ ƒ‰    Ì›:Š MmRl 
  ”MmRlh:Š(KŠ    [DÝáØdSŠ MmIn(d:Šh¡:ŠÐœ:ŠÐœ:Š  p       €“eŠ'KŠ¸nâ<šÁ:Š   B i¤‰ €‚±      93               èç^Š         MmRl 
  ¬TMmRlÈ :Š'KŠ    »nâ=  P MmInøx?Šˆ=:Š:Š:Š  p       €“eŠ+KŠØ´Þá šÁÁ:Š   B   ‚±      83  x ˜Ká                     ž:Šž:Š   MmInÈž:Š  0ž:Š0ž:Š  p       €“eŠ/KŠx‘âšÁaž:Š   B    ‚±      73 ô¿Ñáô¿Ñᘞ:ŠL?Š    
        èç^ŠL?Š      ( MmInhŸ:Š  О:ŠÐž:Š  p       €“eŠ06KŠhDÝáè™ÁŸ:Š   B   °‚±      63 ÔÊáÔÊá8Ÿ:ŠÈÆ¡‰    
        èç^ŠÈÆ¡‰      < MmIn:Š  pŸ:ŠpŸ:Š  p       €“eŠ0:KŠÈnâÌ™Á¡Ÿ:Š   B   À‚±      53 < x  ‘
á             äŸ:ŠäŸ:Š    ôŸ:ŠôŸ:Š  ¸ÄU€ °=Š  @JV€ ð8Š :Š  p       €“eŠP”JŠ(ÿád—ÁA :Š   B Ø :Š „±      3   ‰Ç®Þ\Æ®vDO€ÇYÆ®vDO€vDO€vDO€vDO€vDO€vDO€vDO€vDO€vDO€vDO€     (€:Š(à:ŠYÆ®vDO€vDO€vDO€ MmRlè :Š+KŠ    Û´ÞáÏÎÆ® MmRl¡:Š/KŠ    {‘â   MmRl(¡:Š06KŠ    kDÝá  $ MmRlH¡:Š0:KŠ    ËnâAvgA( MmRl¢:Š0>KŠ    ë´Þáh#}‰ MmIn(d:Š(¢:Šp¡:Šp¡:Š  p       €“eŠXFKŠˆ‘â”™Á¡¡:Š   B   à‚±      33   Ä¡:Š     ScRw¨JtŠX<V€  ï÷þ Hal €+t‰   ˆ   @ MmRlÈ¢:ŠXFKŠ    ‹‘â   MmIn(d:Šè¢:Š0¢:Š0¢:Š  p       €“eŠXJKŠxDÝáx™Áa¢:Š   B   ð‚±      23   Ä¡:Š MmRl 
Io R D P C D D  :Š 
Irp ”      X MmRlˆ£:ŠXJKŠ    {DÝá   MmIn(d:Š¨£:Šð¢:Šð¢:Š  p       €“eŠXNKŠ¸îâÜœÁ!£:Š   B    ƒ±      Q3      MmRl 
DPwr\ D r i v e r \ D i s k  ‘‰˜8’‰ 
  p MmRlH¤:ŠXNKŠ    »îâÀ‘‰ MmIn(d:Šh¤:Š°£:Š°£:Š  p       €“eŠpRKŠèìáÀœÁá£:Š   B   ƒ±      P3         
Io m n m d d  ¤:Š Irp 0TQŠ—·‰„   ˆ MmRl¥:ŠpRKŠ    ëìá   MmIn(d:Š(¥:Šp¤:Šp¤:Š  p       €“eŠpVKŠxËöᤣÁ¡¤:Š   B    ƒ±      3   ¤:Š MmRl Io €É·‰  à¤:Šà¤:Š Irp H
ƒ‰8К‰ 
   MmRlÈ¥:ŠpVKŠ    {Ëöá   MmIn(d:Šè¥:Š0¥:Š0¥:Š  p       €“eŠpZKŠè
  ∣Áa¥:Š   B   0ƒ±      Ž3   „¥:Š„¥:Š   
Io V g a S a v e  
Irp ”   p    ¸ MmRlˆ¦:ŠpZKŠ    ë
  â   MmIn(d:Š¨¦:Šð¥:Šð¥:Š  p       €“eŠp^KŠÈîâl£Á!¦:Š   B 8  @ƒ±      3   „¥:Š MmRl 
Io B e e p  :Š`¦:Š 
Irp ”      Ð MmRlH§:Šp^KŠ    Ëîâ   MmIn(d:Šh§:Š°¦:Š°¦:Š  p       €“eŠ€bKŠøìáP£Áá¦:Š   B   Pƒ±      Œ3   D¦:Š MmRl 
Io N u l l  :Š §:Š 
AfdÃد       è MmRl¨:Š€bKŠ    ûìáX§:Š MmIn(d:Š(¨:Šp§:Šp§:Š  p       €“eŠXfKŠðóâ4£Á¡§:Š   B   `ƒ±      ‹3      MmRl¨:ŠÐ牸5Š`žU€à5Š»ïÿÿ 
AfdÃد        MmRlȨ:ŠXfKŠ    óóâ¨:Š MmIn(d:Šè¨:Š0¨:Š0¨:Š  p       €“eŠ0jKŠø
  â£Áa¨:Š   B ¨§:Š pƒ±      Š3      MmRlP©:ŠÐ§:Š #0Š`žU€H#0Šnÿí 
AfdÃد       MmRlˆ©:Š0jKŠ    û
  âب:Š MmIn(d:Š¨©:Šð¨:Šð¨:Š  p       €“eŠXJŠ¸Îâü¢Á!©:Š   B h¨:Š €ƒ±      ‰3      MmRlª:Š¨:Š°Ô^Š`žU€ØÔ^ŠOïþ 
Irp ”        0MmRlHª:ŠXJŠ    »Îâ   MmIn(d:Šhª:Š°©:Š°©:Š  p       €“eŠ\JŠ‚ìáà¢Áá©:Š   B   ƒ±      ˆ3   Ī:Š MmRlЪ:ŠP©:Š˜9Š`žU€8˜9Šïoÿo 
AfdÃد       HMmRl«:Š\JŠ    ‚ìáXª:Š MmIn(d:Š(«:Špª:Špª:Š  p       €“eŠ(PJŠhöáÄ¢Á¡ª:Š   B (©:Š  ƒ±      ‡3      MmRlH KŠª:Šà®5Š`žU€¯5Š7çïÿ 
AfdÃد       `MmRlÈ«:Š(PJŠ    höá«:Š MmIn(d:Šè«:Š0«:Š0«:Š  p       €“eŠvJŠ0â(¦Áa«:Š   B ¨ª:Š °ƒ±      ¦3      MmRl 
COMXIJUºP¨UŠ «:Š «:Š 
AfdÃد       xMmRlˆ¬:ŠvJŠ    3âØ«:Š MmIn(d:Š¨¬:Šð«:Šð«:Š  p       €“eŠ |JŠÈÎâ¦Á!¬:Š   B h«:Š Àƒ±      ¥3      MmRl 
Io i 2 o m g m t  
AfdÃد       MmRlH­:Š |JŠ    ËÎ☬:Š MmIn(d:Šh­:Š°¬:Š°¬:Š  p       €“eŠJŠ°B
âð¥Áá¬:Š   B (¬:Š Ѓ±      ¤3     
AfdÃد     XîOŠ À`ŠPY¼‰        8­:Š  ¨MmRl®:ŠJŠ    ³B
âX­:Š MmIn(d:ŠH±:Šp­:Šp­:Š  p       €“eŠ(„JŠHñâÔ¥Á¡­:Š   B 
 àƒ±      £3 À`ŠPY¼‰        Ø­:ŠØ­:Šà­:Šà­:Š        ø­:Š  À@MmRlÈ°:Š(„JŠ    Kñâ   < MmIn(Î<ŠHñ9Š0®:Š0®:Š  p       €“eŠ(ˆJŠPóìḥÁa®:Š   B 4zŠ ðƒ±      ¢3 ø§;Šø§;Š 
MmCiâ                  KŠ     MmInh¯:Š  Ю:ŠÐ®:Š  p       €“eŠ(ŒJŠxâ©Á¯:Š   B Y   „±      Á3 ®:Š  Z   Àâ    @¯:Š®:Š  \   Èâ      ( MmIn :Š  p¯:Šp¯:Š  p       €“eŠX’JŠÀB
â ÓÁ¡¯:Š   B   „±      @5               0$ €(®:Š              ¸ÄU€ °=Š  àJV€ ð8Š°:Š  p       €“eŠøèJŠxééᘟÁA°:Š   B   p…±      j3 PÒW    °:Š `ÌY      pDY      €NW         ¨ :Š¨À:Š  âV      MmRlè°:Š(ˆJŠ    Sóìá   MmRl±:Š(ŒJŠ    {â   MmRl(±:ŠX’JŠ    ÃB
âèm~‰$ MmRlè±:ŠP”JŠ    +ÿá<±:Š MmIn(d:Š²:ŠP±:ŠP±:Š  p       €“eŠP˜JŠP³ìáH—Á±:Š   B   0„±      3      x ˜Ká                       < MmRl¨²:ŠP˜JŠ    S³ìá  € MmIn(d:ŠÈ²:Š²:Š²:Š  p       €“eŠPœJŠˆâ,—ÁA²:Š   B X4Š @„±      3 `²:Š`²:Š        x²:Šx²:Š                T MmRlh³:ŠPœJŠ    ‹â   MmIn(d:Šˆ³:ŠÐ²:ŠÐ²:Š  p       €“eŠp¢JŠÀBâ—Á³:Š   B   P„±      3      ðƒÇº³:Š       
  H³:ŠH³:ŠN8üú  xõ/Š  l MmRl(´:Šp¢JŠ    ÃBâÈ  MmIn(d:ŠH´:Š³:Š³:Š  p       €“eŠh¤JŠXÊþáô–ÁÁ³:Š   B ‰ `„±      3 òÈ üPBáüPBáð8;ŠÐPBáx¸lº…®‰Ðš¹‰   H´:Šøø]Š        „ MmRlè´:Šh¤JŠ    [Êþá   MmIn(d:Šµ:ŠP´:ŠP´:Š  p       €“eŠh¨JŠ(7êáXšÁ´:Š   B   p„±      :3     3
Irp       À´:ŠÀ´:Š          œ MmRl¨µ:Šh¨JŠ    +7êáÌ1XŠ MmIn(d:ŠÈµ:Šµ:Šµ:Š  p       €“eŠh¬JŠXÃâ¼–ÁAµ:Š   B   €„±      3      á    ' " ìû2Š1Š  žé¨º¸ù2Š          ´ MmRlh¶:Šh¬JŠ    [Ãâ   MmIn(d:Šˆ¶:ŠÐµ:ŠÐµ:Š  p       €“eŠ˜²JŠPãìá –Á¶:Š   B   „±      3                 3 3
Irp       X¶:Š  Ì MmRl(·:Š˜²JŠ    Sãìá   MmIn(d:ŠÀä9Š¶:Š¶:Š  p       €“eŠ´JŠHâ„–ÁÁ¶:Š   B    „±      3                  á        1Š    ä MmRlè·:Š´JŠ    Kâ   MmIn2<Š¸:ŠP·:ŠP·:Š  p       €“eŠ¸JŠÀ9êáh–Á·:Š   B   °„±      3                             3 ‹
  ü MmRl¨¸:Š¸JŠ    Ã9êáDº:Š MmIn2<ŠÈ¸:Š¸:Š¸:Š  p       €“eŠ¼JŠhÃâL–ÁA¸:Š   B Œd$P À„±      3  fŽãfŽØfŽÀd‹  dÇ  ÿÿÿÿ‰\$Lü  ‚¶  ÇD$d  ü‹]`‹}h  MmRlh¹:Š¼JŠ    kÃâ ö MmIn2<Šˆ¹:ŠÐ¸:ŠÐ¸:Š  p       €“eŠÀÂJŠP£ìá0–Á¹:Š   B  ‹ Є±      3  #Ó#Ù‹Ÿ ‹ #ó#ùévÿÿÿI ‹D$d¹  ‹ÔÁàd  ‰D$d  ,MmRl(º:ŠÀÂJŠ    S£ìဠ  MmIn2<ŠHº:Š¹:Š¹:Š  p       €“eŠ¸ÄJŠ¨¬â–ÁÁ¹:Š   B Hº:Š à„±      3                                 DMmRlèº:Š¸ÄJŠ    «¬â   MmIn2<Š»:ŠPº:ŠPº:Š  p       €“eŠ¸ÈJŠð>êáø•Áº:Š   B WƒìT ð„±      3 …+ fƒ|$lt#Œd$PŒ\$8ŒD$4Œl$0»0  ¸#  fŽãfŽØfŽÀd‹  dÇ  \MmRl¨»:Š¸ÈJŠ    ó>êá ü‹] MmIn2<ŠÈ»:Š»:Š»:Š  p       €“eŠ¸ÌJŠx¡â\™ÁA»:Š   B ‰M …±      13 ‰},#ûd‹=  ‹Ÿø ‹ü #Ã#É‹Ÿ  ‹ #Ó#Ù‹Ÿ ‹   tMmRlh¼:Š¸ÌJŠ    {¡â   MmIn2<Šˆ¼:ŠÐ»:ŠÐ»:Š  p       €“eŠØÒJŠøuéá@™Á¼:Š   B ÌÌÌÌ …±      03  uDd¡  Q  ‹ Io  
NpFn\ I n i t S h u t d o w n    ŒMmRl(½:ŠØÒJŠ    ûuéá  MmIn2<ŠH½:Š¼:Š¼:Š  p       €“eŠÐÔJŠÈ]â$ ÁÁ¼:Š   B X½:Š …±      o3                  ½:Š½:Š          ¤MmRlè½:ŠÐÔJŠ    Ë]â   MmIn2<Š¾:ŠP½:ŠP½:Š  p       €“eŠÐØJŠ°áéá Á½:Š   B   0…±      n3 ¸MzŠ¸MzŠ    ½:Š       Ľ:ŠÄ½:Š ¼:Š    ø 6Š  ¼MmRl¨¾:ŠÐØJŠ    ³áéá   MmIn2<Š(Á:Š¾:Š¾:Š  p       €“eŠÐÜJŠˆ¡âìŸÁA¾:Š   B   @…±      m3                                Ô,MmRlÈÀ:ŠÐÜJŠ    ‹¡â   ( MmInp˜=ŠÈ^:ŠÐ¾:ŠÐ¾:Š  p       €“eŠ ãJŠxéáПÁ¿:Š   B   P…±      l3                                 MmIn°:Š  p¿:Šp¿:Š  p       €“eŠøäJŠ¨üâ´ŸÁ¡¿:Š   B È  `…±      k3         
  ¼:Š                     Ð Ú  Ø  ð8ŠQ %ÂWÑ¥(  É)(   L ÁëxùLÒºJ  É))   L ÁëxùLÒºJ  É))   L ÁëxùLÒºJ  É))   L ÁëxùLÒºJ  É)h   L ƒáÚ1Ì*MŠ†z•)   L )Ø{¿N¬®(Ê·ÃH(   L  p \ R e g i s t r y \ M a c h i n e \ S y s t e m \ C u r r e n t C o n t r o l S e t \ S e r v i c e s \ D i s k € U S B S T O R \ D i s k & V e n _ 7 - i n - 1 & P r o d _ M S / M S _ P r o & R e v _ 0 2 0 2 \ 0 3 0 7 0 4 M 0 0 0 1 2 3 & 3 _  P         Ò5¿Ç۪ѿJ  É)(   L  Ó5¿Ç۪ѿJ  É)   Î  € U S B S T O R \ D i s k & V e n _ 7 - i n - 1 & P r o d _ M S / M S _ P r o & R e v _ 0 2 0 2 \ 0 3 0 7 0 4 M 0 0 0 1 2 3 & 3 _ ~ U S B S T O R \ D i s k & V e n _ 7 - i n - 1 & P r o d _ M S / M S _ P r o & R e v _ 0 2 0 2 \ 0 3 0 7 0 4 M 0 0 0 1 2 3 & 3    “Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      ”Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      •Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      –Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      —Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      ˜Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      šÑy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      ›Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      œÑy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      Ñy\ãЖ’ ÀOÃ5Œ      ÿVyD¦ÐÔ ÀOÃ5Œ       WyD¦ÐÔ ÀOÃ5Œ      WyD¦ÐÔ ÀOÃ5Œ      WyD¦ÐÔ ÀOÃ5Œ      v-˜ó±Ð× ÀOÃ5Œ      w-˜ó±Ð× ÀOÃ5Œ      }-˜ó±Ð× ÀOÃ5Œ      ~-˜ó±Ð× ÀOÃ5Œ      „-˜ó±Ð× ÀOÃ5Œ      …-˜ó±Ð× ÀOÃ5Œ      STó±Ð× ÀOÃ5Œ      ìá<nó±Ð× ÀOÃ5Œ      ÐÏ_FðBC¯a‰ZÎÚïÙ      ‰¼&°«F¹dñ‚ãB“N      , R o o t \ M S _ P S C H E D M P \ 0 0 0 0 _ ÿÿ  ¨         Ò5¿Ç۪ѿJ  É)(   L  Ó5¿Ç۪ѿJ  É)   z  , R o o t \ M S _ P S C H E D M P \ 0 0 0 0 _ * R o o t \ M S _ P S C H E D M P \ 0 0 0 0  ÿÿÿÿ        P”  /÷&~      ÿÿÿÿ        ð“  Òý&~      ÿÿÿÿ        Г  à÷&~      ÿÿÿÿ        à’  “'~      ÿÿÿÿ        ’  "'~      ÿÿÿÿ        p’  !ý&~      ÿÿÿÿ        €  ~ú&~      ÿÿÿÿ          i'~      ÿÿÿÿ        àŽ  ó '~      ÿÿÿÿ        Ž  ˆõ&~      ÿÿÿÿ        Ž  ù&~      ÿÿÿÿ        àŒ  ¤'~      ÿÿÿÿ        ‡  <ÿ&~      ÿÿÿÿ        ‡  «ü&~      ÿÿÿÿ        †  aô&~      ÿÿÿÿ        à…  |û&~      ÿÿÿÿ        À…  &ô&~      ÿÿÿÿ        °…  wÿ&~      ÿÿÿÿ        @ƒ  Æþ&~      ÿÿÿÿ        0ƒ  é'~      ÿÿÿÿ        à‚  ?'~      ÿÿÿÿ        À‚  Mõ&~      ÿÿÿÿ        v  Í
'~      ÿÿÿÿ        Ðs  ÿè&~      ÿÿÿÿ        0n  }ê&~      ÿÿÿÿ        àk  ê&~      ÿÿÿÿ        Ðk  eé&~      ÿÿÿÿ        i  g'~      ÿÿÿÿ        h  Ëé&~      ÿÿÿÿ        h  Cé&~      ÿÿÿÿ        Ðg  ©é&~      ÿÿÿÿ        €g  ö&~      ÿÿÿÿ        pg  Ýè&~      ÿÿÿÿ        `g  íé&~      ÿÿÿÿ        @g  9ê&~      ÿÿÿÿ        €e  0 '~      ÿÿÿÿ        0X  ]'~      ÿÿÿÿ        X  ¿'~      ÿÿÿÿ        ðW  ˜'~      ÿÿÿÿ        `W  Pþ&~      ÿÿÿÿ        W  ×ô&~      ÿÿÿÿ        PV  íÿ&~      ÿÿÿÿ        ÐU  D'~      ÿÿÿÿ        `U  8'~      ÿÿÿÿ        àT  õ'~      ÿÿÿÿ        €T  '~      ÿÿÿÿ        R  æü&~      ÿÿÿÿ         O  \ý&~      ÿÿÿÿ        ðM  ¹ú&~      ÿÿÿÿ        J  ²ÿ&~      ÿÿÿÿ        I  º'~      ÿÿÿÿ        ÐG  Jù&~      ÿÿÿÿ        °F  S
'~      ÿÿÿÿ        `F  ¥÷&~      ÿÿÿÿ       TRGDDumpBlob  (
 ð   \¼:×D˜†öˆLgXo Ð ‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "g   àžË  7Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 11/04/2004          Freeline Freeline series     SiS-661   
      ²A ÿûë¿ŒÈ  €A   ÿÿSocket 775 Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU  
     ŠŠ A0  # ŠŠ A1  €     Internal Cache   ¡    External Cache   
  ÿPRIMARY IDE     ÿSECONDARY IDE   ¡FDD   
 COM1   COM2     LPT1     
Keyboard    PS/2 Mouse     ÿUSB0   
 PCI0   
 PCI1   
 PCI2   
 PCI3   
  AGP 
         n|US|iso8859-1 n|US|iso8859-1 r|CA|iso8859-1 a|JP|unicode    þÿ   þÿ@ @   € A0 Bank0/1  þÿ@ @    € A1 Bank2/3    ÿÿ     ÿÿ      ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‰ÃzlCÜGŸ4¨€
µl à p

  ~ M H z     ‡ ,  C o m p o n e n t  I n f o r m a t i o n            &  C o n f i g u r a t i o n  D a t a     ÿÿÿÿÿÿÿÿ      I d e n t i f i e r   B  x 8 6  F a m i l y  1 5  M o d e l  4  S t e p p i n g  1  (  P r o c e s s o r N a m e S t r i n g   `                I n t e l ( R )  P e n t i u m ( R )  4  C P U  3 . 2 0 G H z  "  U p d a t e  S i g n a t u r e          U p d a t e  S t a t u s       "  V e n d o r I d e n t i f i e r     G e n u i n e I n t e l   M S R 8 B          C P U I D 1     A  D ÿûë¿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ò@;è °BH«êqÉãF=Ñ, à Ô                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RSDT,  %AWARD AWRDACPI1.0BAWRD  @0ÿÀlÿFACPt  ÌAWARD AWRDACPI1.0BAWRD   ÿÀ0ÿ   H €           0  Z „   ~  ¥ DSDTã; ¨AWARD AWRDACPI  MSFT APICh  ”AWARD AWRDACPI1.0BAWRD   àþ        Àþ  
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:42:08, on 07.04.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\Programfiler\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programfiler\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Documents and Settings\Kjell Arne\Mine dokumenter\PROG\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsiden.no/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Programfiler\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Programfiler\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Programfiler\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - S-1-5-18 Startup: CPRun.lnk = C:\Philips\CPRun.exe (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: CPRun.lnk = C:\Philips\CPRun.exe (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT User Startup: CPRun.lnk = C:\Philips\CPRun.exe (User 'Default user')
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1238000405515
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Programfiler\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 2931 bytes

Edited by Dani: Formatting fixed

3
Contributors
11
Replies
12
Views
9 Years
Discussion Span
Last Post by waterfrom
0

what j call minilog is the Minidump file..
This have going on for3-4weeks now. shutdown 5-6 times every day and it say it have recover after a critical error.
It`s drive me crazy.
J have done all j come up with.
Please help

0

Sorry but the first log cannot be read. Have you followed the steps given HERE with the exception of the Deckard Scanner of course. We need to see logs from MBA-M, ESET Scanner both referenced in the link I just gave you.
How large is the hard drive? How much RAM is installed? When do these occur? What are you doing specifically?

0

hello.
J run eset antivirus and M alwareAnti malware, ccleaner ,atf cleaner. spyware terminator.j downloaded eset and run the scan.
and j run mcafee rootkit detective.


How large is the hard drive? j got 185 gb free space
How much RAM is installed? About 1536Ram
When do these occur? not sure what you mean
What are you doing specifically? sometime am on the web and other time j browse my computer.

Attachments
Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Database version: 1961
Windows 5.1.2600 Service Pack 2

12.04.2009 02:56:07
mbam-log-2009-04-12 (02-56-07).txt

Scan type: Full Scan (C:\|)
Objects scanned: 120020
Time elapsed: 1 hour(s), 1 minute(s), 58 second(s)

Memory Processes Infected: 0
Memory Modules Infected: 0
Registry Keys Infected: 0
Registry Values Infected: 0
Registry Data Items Infected: 0
Folders Infected: 0
Files Infected: 0

Memory Processes Infected:
(No malicious items detected)

Memory Modules Infected:
(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:
(No malicious items detected)

Registry Values Infected:
(No malicious items detected)

Registry Data Items Infected:
(No malicious items detected)

Folders Infected:
(No malicious items detected)

Files Infected:
(No malicious items detected)
McAfee(R) Rootkit Detective 1.0 scan report
On 12-04-2009 at 02:56:38
OS-Version 5.1.2600
Service Pack 2.0
====================================

Scan complete. No hidden processes/files found.
Total files scanned: 0
McAfee(R) Rootkit Detective 1.0 scan report
On 12-04-2009 at 02:56:45
OS-Version 5.1.2600
Service Pack 2.0
====================================

Scan complete. No hidden processes/files found.
Total files scanned: 0
McAfee(R) Rootkit Detective 1.0 scan report
On 12-04-2009 at 02:57:15
OS-Version 5.1.2600
Service Pack 2.0
====================================

Scan complete. No hidden processes/files found.
Total files scanned: 0
McAfee(R) Rootkit Detective 1.0 scan report
On 12-04-2009 at 03:45:04
OS-Version 5.1.2600
Service Pack 2.0
====================================

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwAssignProcessToJobObject
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwOpenProcess
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwOpenThread
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwSuspendProcess
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwSuspendThread
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwTerminateProcess
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwTerminateThread
Object-Path: (NULL)

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Library
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Open
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Close
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Collect
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Last Counter
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Last Help
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: First Counter
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: First Help
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Object List
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapFileSignature
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapFileTime
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapFileSize
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapStatus
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Library
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Open
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Close
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Collect
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Last Counter
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Last Help
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: First Counter
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: First Help
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Object List
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapFileSignature
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapFileTime
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapFileSize
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: WbemAdapStatus
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\aspnet_state\Performance
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: (Default)
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.M1S\ShellEx
Status: Unable to access registry key

Object-Type: Registry-key
Object-Name: {BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}tate\Performance
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.M1S\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: (Default)
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.M1S\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}
Status: Unable to access registry key

Object-Type: Registry-value
Object-Name: (Default)
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Unable to access registry key

Object-Type: Registry-value
Object-Name: SR_No
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Setup
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Lang
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Help
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Readme
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: OLREG
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: OLREG_RC
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: kernel
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Template
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Skin
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\BuildInfo
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: (Default)
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Unable to access registry key

Object-Type: Registry-value
Object-Name: SR_No
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Prod_Name
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Prod_Ver
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: CustomerNO
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Hardware
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: Channel
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: RegVType
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\4.0\UserReg
Status: Hidden

Object-Type: Registry-value
Object-Name: (Default)
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Advanced INF Setup\IEHomePageInfo\RegBackup
Status: Unable to access registry key

Object-Type: Registry-value
Object-Name: (Default)
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\DependentComponents
Status: Unable to access registry key

Object-Type: Registry-value
Object-Name: AvRack
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\DependentComponents
Status: Hidden

Object-Type: Registry-key
Object-Name: DataWARE\Microsoft\MediaPlayer\DependentComponents
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Protected Storage System Provider\*Local Machine*\Data
Status: Hidden

Object-Type: Registry-key
Object-Name: a5c5c2e4-6bee-4ef9-a0f5-f76a07cce771 System Provider\*Local Machine*\Data
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Protected Storage System Provider\*Local Machine*\Data\a5c5c2e4-6bee-4ef9-a0f5-f76a07cce771
Status: Hidden

Object-Type: Registry-key
Object-Name: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 System Provider\*Local Machine*\Data\a5c5c2e4-6bee-4ef9-a0f5-f76a07cce771
Object-Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Protected Storage System Provider\*Local Machine*\Data\a5c5c2e4-6bee-4ef9-a0f5-f76a07cce771\00000000-0000-0000-0000-00000000000
Logfile of Spyware Terminator v2.5.6.316 (db:3.004.010.000)
Scan Time: 12.04.2009 02:58:28 length: 1702 s
Platform: WXP (5.1.0.2600)
User: Admin
Boot Mode: Safe
Scan type: Full_Spyware_Scan
Scanned Objects: 59826 (Critical:0)
Filter: No System items, No Safe items, No Invalid items

Internet Settings
R - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
R - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search, SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
R - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search, CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
R - HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters, Domain = 
R - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony, DomainName = 

Services
23 - [Protection Technology] : C:\WINDOWS\system32\drivers\sfdrv01.sys
23 - [Protection Technology] : C:\WINDOWS\system32\drivers\sfhlp02.sys
23 - [Silicon Integrated Systems Corporation] : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SISAGPX.sys
23 - [Silicon Integrated Systems Corp.] : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\siside.sys
23 - [Windows (R) 2000 DDK provider] : C:\WINDOWS\system32\drivers\sisidex.sys
23 - [Silicon Integrated Systems Corp.] : C:\WINDOWS\system32\drivers\sisperf.sys
23 - [Silicon Integrated Systems] : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SiSRaid.sys
23 - [Promise Technology, Inc.] : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ultra.sys

Winlogon Notify
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent, DLLName : [ATI Technologies Inc.] : C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll

Advanced Files Report
%SYSDIR%\Ati2evxx.dll [ATI Technologies Inc.] [ATI External Event Utility for NT, W2K and W9X] MD5=0EB2A9B6A06DB83A3C927C5FCD019747 SIZE=90112
%PROGRAMFILES%\CyberLink\Power2Go\CLMP3Enc.ACM [CyberLink Corp.] [CyberLink Corp. CLMP3Enc] MD5=FF1809E57D8CE5E2B6E6538A1DCD9DBD SIZE=249856
WRLogonNTF.dll
%SYSDIR%\svchost.exe -k netsvcs
%SYSDIR%\svchost -k DcomLaunch
%SYSDIR%\svchost -k rpcss
%SYSDIR%\drivers\sfdrv01.sys [Protection Technology] [StarForce Protection System] MD5=4C0D673281178CB496011A2E28571FC8 SIZE=50688
%SYSDIR%\drivers\sfhlp02.sys [Protection Technology] [StarForce Protection System] MD5=15BE2B5E4DC5B8623CF167720682ABC9 SIZE=6656
%SYSDIR%\DRIVERS\SISAGPX.sys [Silicon Integrated Systems Corporation] [SiS AGPv3.5 Filter for Windows XP] MD5=61CA562DEF09A782D26B3E7EDEC5369A SIZE=36992
%SYSDIR%\DRIVERS\siside.sys [Silicon Integrated Systems Corp.] [SiS PCI Mini IDE Driver] MD5=B4485881BD8AED9B157A2E6CF43C2D51 SIZE=4096
%SYSDIR%\drivers\sisidex.sys [Windows (R) 2000 DDK provider] [Windows (R) 2000 DDK driver] MD5=EBE8E50647D0EFEF0ABC8C2F717405D9 SIZE=32640
%SYSDIR%\drivers\sisperf.sys [Silicon Integrated Systems Corp.] [SiS Filer Driver] MD5=596D4A7052002D2BD344D8937DA6F66D SIZE=9472
%SYSDIR%\DRIVERS\SiSRaid.sys [Silicon Integrated Systems] [SiS 180 Controller] MD5=4C597E4DE6EDF6453990059BA0EAC7D0 SIZE=45568
%SYSDIR%\DRIVERS\ultra.sys [Promise Technology, Inc.] [Promise ultra66 Miniport Driver for WindowsNT] MD5=1B698A51CD528D8DA4FFAED66DFC51B9 SIZE=36736

End of Report
0

hello
sorry forgot hijackthis log
her it is.
And yes j have follow every step for clean computer

Attachments
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:11:11, on 12.04.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programfiler\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Programfiler\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
C:\Programfiler\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programfiler\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsiden.no/
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Programfiler\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - S-1-5-18 Startup: CPRun.lnk = C:\Philips\CPRun.exe (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: CPRun.lnk = C:\Philips\CPRun.exe (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT User Startup: CPRun.lnk = C:\Philips\CPRun.exe (User 'Default user')
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1239144822187
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Programfiler\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Programfiler\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Programfiler\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

--
End of file - 2265 bytes
0

Please don't post those minidump logs, they show us nothing. I am somewhat confused here...
In your first HJT log you show AVG 8 running. Now this new log shows ESET NOD32 Antivirus. What happened to the AVG 8?
You made no mention of removing that.
I really see nothing in your logs to explain why the computer would restart itself. It shows no malware or infection that I can see.
You do have a very small amount of programs running, have you disabled a lot of items from starting? Perhaps you have disabled a key file from running.

0

hello.
J just try to take away avg if that was theproblem, but the same thing happend again, back to avg.
Yes j dont have many program on my pc.

ye it could be,
But j not sure what services shall run and what j can disable?

0

hello again

j just run combofix and it was few things there that combofix repair.
The one thing combofix fix was some recovery file and 3 more files.
That was cool enough.

But j run mcafee rootkit detective, and it was something there that was not there earlyer.
Is they a problem?

'Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwAssignProcessToJobObject
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwOpenProcess
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwOpenThread
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwSuspendProcess
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwSuspendThread
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwTerminateProcess
Object-Path: (NULL)

Object-Type: SSDT-hook
Object-Name: ZwTerminateThread
Object-Path: (NULL)
.
Thanx very much for helping me out here.

0

Look, I am sorry, but you have not followed procedure as requested here. Nobody asked you to run combofix.
Combofix is a very powerful program used for SPECIFIC infections. By just going ahead and doing it yourself without help from someone who knows what they are doing you may remove something that is legitimate and totally damage your computer and key files.

Nobody asked you to run this Mcafee program either. We don't use that program here as far as I know, at least I did not ask you to run it.
There are specific steps we take here in specific order and you have followed none of them.
I am sorry but since you continue to run various programs without being requested to do so and due to the fact that you also have run Combofix without being told to do so and then not posting the log I can no longer assist you with this problem.

0

I agree with Judy. There is no point in posting for help if you are just going to go your own, merry way.
You will not find much assistance if you cannot follow direction.
Logs are to be pasted into ones post, not attached.

0

Hello.
Sorry.
Am understand now how frustrating that was for you.
J am very very Sorry, but j was so frustrated with the shutdown all the time, and j was not able to run my web store.
Am sorry j run those programs.

j did not do anyhing with the mcAfee program.
But j run the combofix .
J was not sure if combofix was that powerful tool,
if j new that j would never run it.
But.
The good thing is: after the combofix ,
my computer have only shut down one time and that was when it restart after the fix first time.
And j shall listen to you in the future, and do just what you say.
It shall not happend again.

Thank for all the help!

Best regards to you all Folks.

This topic has been dead for over six months. Start a new discussion instead.
Have something to contribute to this discussion? Please be thoughtful, detailed and courteous, and be sure to adhere to our posting rules.